Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7227
Title: Theoretical Substantiation for Determination of the Motivational-Value Component of the Culture of Business Communication of Future Education Managers
Other Titles: Теоретичне обґрунтування визначення мотиваційно- ціннісного компонента ділового спілкування майбутніх менеджерів освіти
Authors: Будянська, Вікторія
Budianska, Viktoriia
Keywords: education manager
culture of business communication
structural components of the culture of business communication
менеджер освіти
культура ділового спілкування
структурні компоненти культури ділового спілкування
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Budianska, V. Theoretical Substantiation for Determination of the Motivational-Value Component of the Culture of Business Communication of Future Education Managers [Text] / V. Budianska // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 9 (83). – С. 176–185.
Abstract: The aim of the article is theoretical substantiation of the motivational-value component of the culture of business communication of future education managers. During the work, the complex of theoretical methods of research was used: analysis, comparison and generalization of scientific literature in order to determine the content of the culture of business communication of future managers of education. The analysis of the content of the culture of business communication has allowed to distinguish three interrelated components in the structure of the culture of business communication of future education managers. In our opinion, the perspective direction of further research is construction of a model for a system, which forms the culture of business communication of future education managers.
Метою статті є теоретичне обґрунтування мотиваційно-ціннісного компонента культури ділового спілкування майбутніх менеджерів освіти. Під час роботи було використано комплекс теоретичних методів дослідження: аналіз, порівняння та узагальнення наукової літератури з метою визначення змісту культури ділового спілкування майбутніх менеджерів освіти. Аналіз змісту культури ділового спілкування дозволив виокремити три взаємопов'язані компоненти в структурі культури ділового спілкування майбутніх менеджерів освіти: мотиваційно-ціннісний, мовленнєво-інформаційний, операцшно-діяльнісний. Мотиваційно-ціннісний компонент культури ділового спілкування майбутніх менеджерів освіти - це система мотивів, цінностей, якими керується майбутній фахівець під час ділового спілкування і які опосередковують його сприймання та оцінку різноманітних професійних ситуацій, визначають вибір способів і прийомів спілкування з партнерами. Мотиваційні орієнтації майбутніх фахівців пов'язують мотивацію з цілями ділового спілкування, які, у свою чергу, обумовлені матеріальними й духовними потребами майбутніх менеджерів освіти. Мовленнєво-інформаційний компонент культури ділового спілкування майбутніх менеджерів освіти характеризує смисловий аспект ділового спілкування, комунікативні якості ділового мовлення (правильність, чистота, точність, логічність, доступність, лаконічність, доречність, етичність і дієвість); майстерне використання форм, засобів спілкування, можливість отримувати інформацію, аналізувати, обмінюватися нею, у тому числі й за допомогою новітніх засобів Інтернет. У мовленнєво-інформаційному компоненті культури ділового спілкування ми виокремлюємо два аспекти: мовленнєвий - культура ділового спілкування мовлення майбутніх менеджерів освіти та інформаційний - культура обміну інформацією в діловому спілкуванні. Операційно-діяльнісний компонент розкриває зміст основних етапів комунікативної взаємодії, а також якості, знання та вміння, необхідні для їх виконання, типові стратегії, моделі, способи і прийоми організації взаємодії, що дають змогу ефективно здійснювати ділове спілкування. Перспективним напрямом подальших наукових розвідок, на нашу думку, є побудова моделі системи формування культури ділового спілкування майбутніх менеджерів освіти.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7227
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Будянська.pdf4,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.