Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/7200
Title: Student Centeredness and Academic Integrity as the Basis of Modern Education System
Other Titles: Студентоцентризм та академічна доброчесність як основа сучасної системи освіти
Authors: Лола, Юлія
Lola, Yuliia
Keywords: student-centered education
model of education
competence-based approach
university mobility
academic integrity
anti-plagiarism
студентоорієнтоване навчання
модель освіти
компетентнісний підхід
університетська мобільність
академічна доброчесність
антиплагіат
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Lola, Yu. Student Centeredness and Academic Integrity as the Basis of Modern Education System [Text] / Yu. Lola // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 10 (84). – С. 92–106.
Abstract: The article discusses the essence of student-centered learning based on the foundation of academic integrity as a modern paradigm of education, describes the model of interaction between student-centered learning and academic integrity in higher education institutions, which includes the main principles, object, subject, current objective, and comparable software products with anti-plagiarism. The structure of codes of academic integrity of the national and European universities is revealed, the sequence of introduction of the code of academic integrity is developed.
У статті розглянуто сутність студентоорієнтованого навчання, що базується на фундаменті академічної доброчесності як сучасної парадигми освіти, описано модель взаємодії студентоцентрованого навчання та академічної доброчесності в закладах вищої освіти, що включає основні принципи, об'єкт, суб'єкт, сучасну мету, також порівнянні програмні продукти з антиплагіату, досліджено структуру кодексів академічної доброчесності вітчизняних та європейських університетів, розроблено послідовність запровадження кодексу академічної доброчесності. Доведено, що для досягнення академічної доброчесності в закладах вищої освіти потрібно: сформувати суспільне ставлення до необхідності дотримання принципів академічної доброчесності як системи цінностей, що закладаються під час навчання в закладах загальної середньої та вищої освіти; навчити учнів та студетів керуватися в процесі навчання чи досліджень принципами чесності, чесної праці та навчання; проводити заняття з інформаційної грамотності у школах та університетах; укорінити в освітньому середовищі ідеї, що плагіат, списування, несанкціоноване використання чужих напрацювань є нечесним й неприйнятним; підвищити статус вчителя та викладача, формування на цьому підґрунті сумлінного ставлення до роботи та відповідальності до її результатів; затвердити кодекси академічної доброчесності в наукових установах та закладах освіти. Упровадження студентоцентрованого навчання на фундаменті академічної доброчесності в світі проходить неодночасно внаслідок особливостей історичного розвитку суспільства та національної системи освіти різних країн. Однак, формування єдиного європейського академічного простору надає стимули для прискорення процесів встановлення та забезпечення якості освіти на основі впровадження низки принципів, у тому числі гарантування доброчесної поведінки учасників освітянської спільноти. Це буде сприяти зміні не тільки системі вищої освіти, а й трансформації суспільних цінностей, носіями яких стануть випускники і студенти закладів вищої освіти.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/7200
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lola Yuliia_92_106.pdf7,31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.