Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6723
Title: Комп’ютерні моделі у дослідницькій діяльності учнів з фізики
Other Titles: Computer Models in the Research Activity of Students in Physics
Authors: Слободяник, Ольга Володимирівна
Slobodianyk, Olha Volodymyrivna
Keywords: комп’ютерне моделювання
фізика
дослідницькі завдання
симуляції
заклад загальної середньої освіти
computer modeling
physics
research tasks
simulations
institution of general secondary education
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Слободяник, О. В. Комп’ютерні моделі у дослідницькій діяльності учнів з фізики [Текст] / О. В. Слободяник // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін. ; гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – Вип. 4 (18). – С. 149–153.
Abstract: У статті розглядається проблема організації дослідницької діяльності учнів з фізики засобами комп’ютерного моделювання. Зазначено, що комп’ютерне моделювання є дієвим засобом для наукового пізнання та організації дослідницької діяльності суб’єктів навчання. Виконуючи комп’ютерне моделювання у фізиці, з одного боку, учні мають можливість поглянути на фізичні процеси на мікрорівні; з іншого боку, це сприяє розвитку творчого мислення школярів, оскільки процес моделювання передбачає розв’язання нетипових задач, які активізують пізнавальну активність, як результат дослідницьку діяльність. У фізиці та в процесі навчання фізики моделювання є невід’ємною частиною експерименту, що в свою чергу дає можливість вирішувати різноманітні проблеми та задачі прикладного характеру, причому учні не тільки знайомляться з методами, якими будуються наукові знання, але краще розуміють сутність фізичних понять, що вивчаються. Виокремлено основні критерії, за якими слід обирати ресурси для реалізації дослідницької діяльності з фізики. Зокрема, розглянуто можливості використання Phet-симуляцій для розв’язування дослідницьких завдань з фізики. Зазначається, що комп’ютерне моделювання, як в класній так і в позаурочній діяльності є незамінним засобом для розвитку творчих здібностей учнів, їх пізнавальної активності, крім того, процес моделювання посилює міжпредметні зв’язки, дає можливість проводити дослідницьку роботу з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Цілеспрямована діяльність із комп’ютерного моделювання сприяє формуванню пізнавального інтересу до дослідницької діяльності у навчанні, дозволяє набути високого рівня особистих творчих досягнень школярів. Використання комп’ютерних моделей спонукає учнів до проведення власних наукових досліджень, виконання міні- проектів, які потім можна презентувати в МАН або подавати на різноманітні конкурси.
The article deals with the problem of the organization of research activities of students from physics by computer simulation means. It is noted that computer simulation is an effective mean for organization of scientific knowledge and research activities of subjects of study. Performing computer simulation in physics, on the one hand, students have the opportunity to look at physical processes at the micro level; on the other hand, it contributes to the development of creative thinking of schoolchildren, as the simulation process involves solving non-typical tasks that activate cognitive activity as a result of research activity. In physics and in the process of teaching physics, modeling is an integral part of an experiment, which allows students to solve various problems of applied science, and they not only get acquainted with the methods that build scientific knowledge, but better understand the essence of the physical concepts they are studiyng. The main criteria for choosing resources for the implementation of research activities in physics are singled out. In particular, the possibilities of using Phet-simulations for solving research tasks in physics are considered. It is noted that computer simulation, both in class and in extracurricular activities, is an indispensable tool for the development of students' creative abilities, their cognitive activity and, in addition, the simulation process enhances interdisciplinary connections, allows students to conduct research work using modern computer technologies. The purposeful activity of computer simulation contributes to the formation of cognitive interest in research activities in education, allows achieving a high level of personal creative performing of schoolchildren. The use of computer models allows students to conduct their own research, perform mini-projects, which then they present at the MAS or to submit to various contests.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6723
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slobodianyk O.V..pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.