Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6667
Title: Суспільство ризику: проблеми та перспективи
Other Titles: Society of Risk: Problems and Prospects
Authors: Зленко, Наталія Миколаївна
Zlenko, Nataliia Mykolaivna
Keywords: ризик
суспільство ризику
соціальний ризик
невизначеність
небезпека
синергізм
risk
society of risk
social risk
uncertainty
danger
synergy
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Зленко, Н. М. Суспільство ризику: проблеми та перспективи [Текст] / Н. М. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – № 2 (18). – С. 33–46.
Abstract: У статті розглянуто основні погляди українських та зарубіжних дослідників стосовно категоріального апарату теорій суспільства ризику, існуючих видів ризику взагалі та соціальних зокрема. Обґрунтовано думку про те, що ризик усе більше аналізується з використанням нових теоретичних та методологічних підходів, принципів, що характеризуються міждисциплінарним характером, одним з таких підходів став синергізм. Доведено, що функціонуванню і розвитку багатьох суспільних процесів притаманні елементи небезпеки, невизначеності та імовірність певних можливостей, а соціальний ризик можна вважати характеристикою дій у ситуації небезпеки та ситуації вибору шляхом реалізації наявних можливостей у реальність. Зроблено висновок про необхідність формування нового світогляду, стилю життя, нових стратегій і специфічних форм існування в середовищі ризиків.
The article deals with the main views of Ukrainian and foreign researchers regarding the categorical apparatus of the theory of society of risk, the existing types of risk in general and social in particular. The idea that the risk is increasingly analyzed using new theoretical and methodological approaches, principles that are characterized by interdisciplinary character is grounded, one of such approaches was synergism. It is proved that the functioning and development of many social processes are characterized by elements of danger, uncertainty and probability of certain opportunities, and social risk can be considered a characteristic of actions in the situation of danger and the situation of choice through the realization of existing opportunities in reality. It was concluded that there is a need in the new worldvision, life-style, new strategies and specific forms of existing in the risk environment.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6667
Appears in Collections:Статті
Філософія науки: традиції та інновації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zlenko.pdf545,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.