Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6661
Title: Формування еколого-педагогічних знань та вмінь у процесі підготовки майбутнього вчителя математики
Other Titles: Formation of the Ecological-Pedagogical Knowledge and Skills While Preparing the Future Mathematics Teachers
Authors: Холод, Д. А.
Kholod, D. A.
Keywords: екологічна освіта
екологічне виховання
екологічна свідомість
екологічна культура
майбутній вчитель математики
професійна підготовка
здоров’язберігаюче освітнє середовище
Ecological education
environmental training
ecological awareness
ecological culture
future teacher of mathematics
training
health-educational environment
Issue Date: 2014
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Холод, Д. А. Формування еколого-педагогічних знань та вмінь у процесі підготовки майбутнього вчителя математики [Текст] / Д. А. Холод // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Вип. 3. – С. 177–183.
Abstract: У статті проаналізовано проблему становлення та розвитку екологічної освіти як чинника формування екологічної свідомості, розвитку екологічної культури особистості та суспільства. Визначено функції та завдання еколого-педагогічної освіти, розкрито підходи та умови формування у майбутніх педагогів екологічних знань і вмінь. Запропонована система еколого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів, яка грунтується на засадах комбінованої моделі складовими компонентами якої є інноваційні технології. Система підготовки передбачає використання проектної діяльності, розробки тестів,ділових ігор, круглих столів. Підкреслюється, що еколого- педагогічні знання сприяють формуванню екологічної культури, свідомості, та мислення. Зроблено висновок, що відповідальна роль у формуванні екологічного світогляду належить майбутньому вчителеві, який має розуміти, що найважливішою метою в освітньому процесі є формування, збереження і зміцнення здоров’я учнів. Формування екологічних знань повинно забезпечити підростаюче молоде покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і суспільства. Допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної людини зокрема. Сформувати розуміння, що природа – це першооснова існування людини, а людина – частина природи. Виховати свідоме добре ставлення до неї, почуття відповідальності за навколишнє середовище як національну і загальнолюдську цінність. Розвивати творчу активність щодо охорони та перетворення навколишнього середовища, виховувати любов до рідної природи.
The following conclusions were drawn: A responsible role in shaping of ecological worldview belongs to the future teacher who has to understand that the most important goal in the educational process is the formation, preservation and promotion of the students health. Formation of the ecological knowledge should provide the younger generation with scientific knowledge about the relationship of the nature and society; it should help to understand the many-sided value of the nature for a society as a whole and each person in particular; it should develop an understanding that the nature is the very foundation of the man’s existence and a man is a part of the nature; it should bring up good conscious relationship with the nature, a sense of responsibility for the environment as a national and human value; it should develop the creative activity for the protection and transformation of the environment, educate the love for the native nature.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6661
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kholod D.A..pdf460,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.