Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6657
Title: Формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей
Other Titles: Formation of Competence of Future Life Safety Specialists Finance and Economics Specialties
Authors: Кобилянська, І. М.
Kobylianska, I. M.
Keywords: безпека життєдіяльності
компетентність
професійна підготовка
фахівці економічних спеціальностей
культура
life safety
competence
profecional training
specialists in economy
culture of safety
Issue Date: 2014
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Кобилянська, І. М. Формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей [Текст] / І. М. Кобилянська // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Вип. 3. – С. 151–158.
Abstract: Структурна реформа національної системи вищої освіти спрямована на забезпечення мобільності, працевлаштування і конкурентоздатності фахівців із вищою освітою, реалізацію ідей Болонського процесу. Традиційні форми професійної підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей, які будуть працювати за умов нестабільності зовнішнього середовища на підприємствах і в організаціях з нестабільним внутрішнім середовищем, не в повній мірі відповідають сучасним вимогам суспільства. В таких умовах провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця, здатного вирішувати складні професійні завдання, займає навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності», що використовує досягнення та методи філософії, біології, фізики, хімії, соціології, екології, економічної теорії, економіки підприємств тощо. В процесі формування компетенцій з питань безпеки життєдіяльності звертається увага на особовий аспект підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей, у яких необхідно сформувати культуру безпеки, уміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства та здатність до вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу об’єктів господарювання, в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.
Structural reform of the national system of higher education is focused on mobility, employability and competitiveness of specialists with higher education, implementation of the ideas of the Bologna Process. Traditional forms of professional training of future specialists in ecomomics who will work in conditions of instability of the environment at the enterprises and organizations with instable internal environment, do not fully meet the requirements of modern society. In such circumstances, training course "Life safety", that uses the methods and achievements of philosophy, biology, physics, chemistry, sociology, ecology, economics, economics of enterprises, etc., plays the leading role in structural-logical scheme, aimed at training of the specialist, able to solve complex profecional problems. In the process of competencies formation in the sphere of life safety, attention is paid to the personal aspect of training of future specialists in economics, who are taught the culture of safety, the ability to assess the environment, from the point of view of personal safety, collective, society safety and ability to solve professional tasks related to guaranteeing preservation of life and health of the staff, working at enterprises in hazardous conditions and emergencies.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6657
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kobulyanska I.N..pdf452,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.