Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6571
Title: Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до викладання інформатики (змістова лінія «Алгоритми та виконавці»)
Other Titles: Preparation Teachers of Primary School for Teaching Computer Science (Content Line «Algorithm and Artists»)
Authors: Хараджян, Н. А.
Kharadzhian, N. A.
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології
змістова лінія
алгоритми
виконавці
середовище програмування
information and communication technologies
content line
algorithms
performers
programming environment
Issue Date: 2015
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Хараджян, Н. А. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до викладання інформатики (змістова лінія «Алгоритми та виконавці») [Текст] / Н. А. Хараджян // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Вип. 5/6. – С. 133–140.
Abstract: Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їх впровадження в повсякденне життя призвело до «комп’ютеризації» всіх верств населення різних вікових категорій. Вік користувачів ІКТ з кожним роком зменшується. Проте використання ІКТ залишається на інтуїтивному рівні. Задля покращення якості використання ІКТ в повсякденному житті та навчальному процесі необхідно починати формування ІКТ компетентностей якомога раніше. Ці та багато інших чинників передували введенню пропедевтичного курсу «Інформатика» («Сходинки до інформатики») в початковій школі. Аналіз досліджень вчених сучасності показує, що підготовку вчителів інформатики для початкової школи необхідно виконувати комплексно, протягом всього терміну навчання в рамках напряму підготовки 6. 010102 Початкова освіта. Дисципліни навчального плану повинні повністю охоплювати всі змістові лінії курсу «Сходинки до інформатики». В статті більш детально розглянуто змістову лінію «Алгоритми та виконавці». Наведено перелік предметів із навчального плану підготовки вчителів початкової школи до викладання інформатики, за допомогою яких відбувається формування алгоритмічного стилю мислення. Зроблено огляд середовищ програмування для початківців, вимоги для їх вибору. Розглянуто Google Blockly та BeetleBlocks: основні принципи роботи, зовнішній вигляд, перелік блоків, виконавець. Наведено приклад інтеграції з іншими предметами шкільної програми. Розглянуто приклад побудови 3d моделі.
The development of information and communication technologies and their implementation in everyday life has led to the «computerization» of all segments of the population in different age categories. Age of ICT users is decreasing every year. However, the use of ICT stays on is intuitively level. To improve the quality of ICT use in daily life and the learning process should begin forming ICT competence early. These and many other factors preceded to the introduction propaedeutic course «Computer Sciene» («Steps to computer science») in primary school. Analysis of the research scholars of today shows that teacher training for primary school must be performed comprehensively, throughout the period of study within the area of training 6 010 102 Primary education. Disciplines curriculum should cover all the contents of the course line «Steps to computer science». The article further considered content line «Algorithms and performers». The provides a list of subjects of curriculum for primary school teachers to teachIng Computer Science in which there is a formation of algorithmic style of thinking. The review of programming environments for beginners and requirement's for their choice. Considered Google Blockly and BeetleBlocks: basic principles, appearance, list of blocks, performer. Is an example of integration with other subjects of the curriculum. Is an example of construction 3d models.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6571
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharadzjan N..pdf395,14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.