Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6570
Title: Особливості викладання курсу «Комп’ютерне моделювання в фармації»
Other Titles: The Features of Lecturing in Computer Modelling in Pharmacy
Authors: Філоненко, Н. Ю.
Filonenko, N. Yu.
Keywords: комп’ютерне моделювання
кінетика хімічних реакцій
однокамерна модель
двокамерна модель
всмоктування
швидкість руху лікарської речовини в камері
доза препарату
параметри фармакокінетичної моделі
computer modeling
kinetics of chemical reactions
one-compartment model
two-compartment model
absorption
medication movement rate in compartment
preparation dose
parameters of pharmacokinetics model
Issue Date: 2015
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Філоненко, Н. Ю. Особливості викладання курсу «Комп’ютерне моделювання в фармації» [Текст] / Н. Ю. Філоненко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, В. Ватсон, Л. П. Величко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Вип. 5/6. – С. 126–133.
Abstract: Статтю присвячено одній із фундаментальних дисциплін – курсу «Комп’ютерне моделювання в фармації», що з поточного навчального року є обов’язковою в Дніпропетровській медичній академії для фармацевтичних спеціальностей. В статті наводяться ключові моменти викладання матеріалу, починаючи з розділу «Математичне моделювання кінетики хімічних реакцій», присвяченому розгляду перебігу хімічних реакцій і можливості управління хімічним перетворенням. Наступний розділ, «Фармакокінетика медичних препаратів», дозволяє проводити моделювання процесів, пов’язаних з вмістом препарату в крові, подальшим його всмоктуванням в лімфу та виведенням з організму. Достатньо часу приділяється питанню про ріст клітин та популяцій. Отримані результати дають змогу визначити дозування препарату та використовувати його за медичними показниками в терапії. Слід звернути особливу увагу на запропоновані методи, бо вони є сучасними та використовуються в фармації. Для підготовки кваліфікованих фахівців в області медицини потрібно не тільки розповісти студентам про можливі методи моделювання, а й довести до їх відома приклади застосування в медицині, дати змогу самостійно дослідити фактори, які впливають на процеси, пов’язані з використанням лікарських препаратів, та проявити творчий підхід. Особливості процесу навчання полягають в необхідності застосування отриманих знань для аналізу тих чи інших медичних процесів.
The paper concerns one of the fundamental disciplines – the course of Computer Modelling in Pharmacy, which is pharmacy science undergraduate core at Dnipropetrovsk Medical Academy since this term. In the paper there are bullet points of lecturing starting from theme ‘Mathematical modelling of kinetics of chemical reactions’ which considers the course of chemical reactions and control capabilities of chemical transformations. The next theme, ‘Pharmacokinetics of medical preparations’, enables to simulate processes associated with blood medication level, its further lymph absorption and elimination. The matter of cell and population growth receives enough attention. The obtained results enable to measure the medication dosage and use it in therapy in accordance with medical parameters. The proposed methods should be stressed because of their actuality and applying in pharmacy. To train skilled professionals in medicine it is necessary not only to give information on modeling methods, but also give examples of application in medicine and factors affecting the processes associated with drug preparation use. The peculiarity of this is necessity of applying of lessons learned to analyzing of one or another medical process.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6570
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filonenko N..pdf365,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.