Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6400
Title: Використання хмарних технологій для створення електронних освітніх ресурсів
Other Titles: The Use of Cloud Technologies for the Establishment of Electronic Educational Resources
Authors: Гурняк, І. А.
Hurniak, I. A.
Keywords: хмарні сервіси
хмарні технології
навчання
електронні освітні ресурси
G Suite for Education
Google Forms
тести
веб-квести
cloud services
cloud technologies
training
electronic educational resources
G Suite for Education
Google Forms
tests
web quests
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Гурняк, І. А. Використання хмарних технологій для створення електронних освітніх ресурсів [Текст] / І. А. Гурняк // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін., голова редкол. О. С. Чашечникова]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – № 1 (11). – С. 203–210.
Abstract: У статті з'ясовуються чинники, що обумовлюють необхідність самостійного створення електронних освітніх ресурсів не лише розробниками програмного забезпечення, але й самими педагогами, можливості, які для цього надають хмарні технології, переваги хмарних сервісів і обмеження в їх використанні. Визначаються умови використання педагогами хмарних технологій. Охарактеризовано особливості хмарних сервісів Google, розглянуто використання окремих сервісів, що входять до складу пакету G Suite for Education, наведено приклади освітніх ресурсів, створених на базі окремих сервісів Google. Особливу увагу зосереджено на застосуванні педагогами сервісу Google Forms. Проаналізовано практичний досвід залучення сервісу Google Forms для створення опитувань, тестових завдань, веб-квестів, розглянуто методику їх розробки та використання. Наведено приклади веб-квестів, створених на базі сервісу Google Forms, здійснено їх порівняльний аналіз. Методами дослідження виступили теоретичний аналіз нормативних документів про освіту, науково-методичної літератури, порівняльний аналіз електронних освітніх ресурсів, узагальнення та систематизація отриманих даних для формування й обґрунтування рекомендацій і висновків, узагальнення авторського педагогічного досвіду і спостережень. Проведене педагогічне дослідження дозволило обґрунтувати доцільність створення електронних освітніх ресурсів самими педагогами, довело, що хмарні технології надають для цього необхідні можливості. Перспективи подальших досліджень вбачаємо в розробці методики використання хмарних технологій для створення педагогами власних електронних освітніх ресурсів.
The article substantiates the need to create electronic educational resources not only by software developers, but also by educators themselves, the possibilities that cloud technologies provide for this are determined, the advantages of using cloud technologies for creation of electronic educational resources and restrictions in their use are found. The conditions necessary for independent creation of electronic educational resources by teachers are determined. Characterized features of Google cloud services, which help to use them to create electronic educational resources, examines the services that can be used for this purpose, gives examples of educational resources created on the basis of individual Google services. Particular attention is focused on the use of Google Forms service by teachers. The practical experience of using the Google Forms service for creating surveys, test tasks, web quests is analyzed, the methodology of their development and use is considered. Examples of web quests created on the basis of the Google Forms service are given, their comparative analysis is carried out. The methods of the research were theoretical analysis of normative documents on education, scientific and methodological literature, comparative analysis of electronic educational resources, generalization and systematization of the data obtained for the formation and justification of recommendations and conclusions. The expediency of creation of electronic educational resources by teachers has been established, it is proved that cloud technologies provide necessary opportunities for this, the advantages of their use are analyzed, some of the existing educational resources created on the basis of separate cloud services of Google are analyzed. Prospects for further research are seen in the development of methods for using cloud technologies to create their own electronic educational resources by teachers.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6400
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gurnyak I. A..pdf391,45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.