Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6383
Title: Розвиток творчих та математичних компетентностей на уроках математики в 5–6 класах
Other Titles: Development of Creative and Mathematical Competence in Mathematics Lessons in Grades 5-6
Authors: Вакуленко, Т. Л.
Vakulenko, T. L.
Keywords: урок-дослідження
компетентність
творчість
розвиток
методика навчання математики
завдання
інновації
школярі
lesson-research
competence
creativity
development
methods of teaching mathematics
tasks
innovations
schoolchildren
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Вакуленко, Т. Л. Розвиток творчих та математичних компетентностей на уроках математики в 5–6 класах [Текст] / Т. Л. Вакуленко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін., голова редкол. О. С. Чашечникова]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – № 1 (11). – С. 76–81.
Abstract: Сучасна математична освіта орієнтована на формування компетентної та творчої особистості учнів 5-6 класів. У статті розглядається оновлення системи освіти на компетентнісній основі враховуючи перехід від традиційної системи освіти до гуманістичної. Стаття присвячена стану та перспективам запровадження компетентнісно орієнтованих завдань в математичній освіті. Важливість використання нових складових цілей освіти, використовуючи інноваційні технології та нестандартні форми проведення уроків математики у 5-6 класах. Проаналізовано три блоки для розвитку творчої та компетентної особистості учня: база, стимули та праця. Блок «база» охоплює знання, вміння і навички школяра на початок уроку. В основі блоку стимулів – створення проблемної ситуації або використання іншого мотиваційного прийому, щоб залучити учня до роботи. Блок праця – робота учня і отримання нових для нього знань шляхом якогось відкриття. Запропоновано приклади для проведення уроків - досліджень під час вивчення теми «Трикутник та його види» у 5 класі та під час вивчення у 6 класі довжини кола. Наведено завдання для розвитку компетентної та творчої особистості учня, які забезпечують зв’язок між знаннями та практичними навичками: «Знайди відмінності», «Знайди зайве», «Лабіринт», «Ланцюжок», робота з картками, складання і розпізнавання діаграм тощо.
Modern mathematical education is focused on the formation of a competent and creative personality of pupil in grades 5-6. The article discusses the renewal of the education system on a competence basis, considering the transition from the traditional education system to the humanistic one. The article is devoted to the state and prospects for the implementation of competence-oriented problems in mathematical education. The importance of using new components of educational goals, using innovative technologies and non-standard forms of conducting mathematics lessons in grades 5-6. Three blocks for the development of a creative and competent personality of the student base, incentives and work are analyzed. Block base covers the knowledge and skills of the student to the beginning of the lesson. At the heart of the incentive block is the creation of a problem situation or the use of another motivational technique to attract the pupil to work. Block work - the work of the student and getting new knowledge for him through some kind of discovery. Examples are offered for conducting research lessons when studying the topic “Triangle and its types” in the 5th grade and when studying the 6th grade of the circumference. The tasks for the development of a competent and creative personality of the pupil are given, which provide a link between knowledge and practical skills: “Find Differences”, “Find Superfluous”, “Labyrinth”, “Chain”, work with cards, compose and recognize diagrams, etc.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6383
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vakulenko T. L..pdf378,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.