Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6366
Title: Професійна підготовка майбутніх учителів-білінгвів: концептуальний аспект
Other Titles: The Future Bilingual Teachers Professional Training: Conceptial Bases
Authors: Соколова, І. В.
Sokolova, I. V.
Keywords: вчитель-білінгв
концепція
аксіологічний
акмеологічний
синергетичний
компетентнісний підходи
білінгвальна освітньо-професійна програма
bilingual teachers
axiological
akmeological
synergetic
competency building approaches
bilingual professional training programme
Issue Date: 2010
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Соколова, І. В. Професійна підготовка майбутніх учителів-білінгвів: концептуальний аспект [Текст] / І. В. Соколова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарев, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 279–290.
Abstract: У статті розглядаються особливості підвищення кваліфікації вчителя фізичної культури в системі післядипломної освіти. Обґрунтовується важливість та доцільність використання, дотримання андрагогічних принципів навчання педагогів, визначаються основні форми проведення занять ними, а також фактори-причини, що визначають мотиваційну структуру підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури.
In the article the peculiarity of increase of qualification of a physical training teacher in the system of post-graduate education is examined. The importance and expediency of using, following andragogic principles of teaching educational specialists are grounded, the basic forms of conducting lessons with them and also factors-reasons which determine the motivational structure of the increase of qualification of physical training teachers are determined.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6366
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sokolova_Profesiina.pdf170,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.