Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6351
Title: Методика організації дослідницького практикуму з біології рослин у основній школі
Other Titles: Methods of Organizing a Research Workshop on Plant Biology in Primary School
Authors: Міронець, Людмила Петрівна
Mironets, Liudmyla Petrivna
Ланчинська, А. С.
Lanchynska, A. S.
Keywords: біологія
дослідницький практикум
дослідницька компетентність
лабораторне дослідження
біологія рослин
основна школа
дослідницька культура
дослідницька компетентність
biology
research workshop
research competence
laboratory research
plant biology
primary school
research culture
research
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Міронець, Л. П. Методика організації дослідницького практикуму з біології рослин у основній школі [Текст] / Л. П. Міронець, А. С. Ланчинська // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін., голова редкол. О. С. Чашечникова]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2018. – № 1 (11). – С. 17–22.
Abstract: У статті описано методику організації дослідницького практикуму з біології рослин у основній школі. Мета даної статті полягає у розробці методики організації дослідницького практикуму з біології на прикладі теми «Дослідження умов проростання насіння». Дослідницький практикум входить до практичної складової програми курсу біології у 6 класі. Такий вид роботи передбачає самостійну (або за допомогою дорослих) роботу учнів у позаурочний час. Мета практикуму – набуття особистого досвіду дослідницької діяльності у процесі розв’язування пізнавальних завдань. У статті описано методику проведення дослідницького практикуму з біології рослин в основній школі з теми: «Дослідження умов проростання насіння», який може бути організований у позаурочній роботі вдома. Даний практикум не потребує складного матеріального забезпечення та доступний для виконання учнями шостого класу. Виконання такого практикуму сприяє засвоєнню основних фізіологічних понять з біології рослин, формуванню дослідницької культури та предметної і дослідницької компетентності. Такі види робіт дозволяють зміцнювати міжпредметні зв’язки, особливо з такими предметами, як математика, хімія й фізика. Вони сприяють розвитку логічного мислення, формують в учнів навички аналізу й синтезу інформації. Дана стаття може бути цікавою для учителів біології та студентів біологічних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти. Наведений приклад проведення дослідницького практикуму не викликатиме труднощів у організації, і сприятиме формуванню в учнів дослідницької культури та пізнавального інтересу до вивчення біології. Вважаємо, що обов’язково перед початком роботи з учнями необхідно провести вступний інструктаж та інструктаж з техніки безпеки при роботі з лабораторним обладнанням. Подальші дослідження будуть направлені на розробку та перевірку методики організації інших форм та методів, які б сприяли формуванню дослідницької компетентності.
The article describes the methodology for organizing a research workshop on plant biology in primary school. The purpose of this article is to develop a methodology for organizing a research workshop in biology on the example of the theme «Investigation of conditions for seed germination». The research workshop is part of the practical component of the biology course program in the 6th grade. This type of work involves independent (or with the help of adults) the work of students outside school hours. The purpose of the workshop is the acquisition of personal research experience in the process of solving cognitive tasks. The article describes the methodology for conducting a research workshop on plant biology in the main school on the topic: “Research on seed germination conditions”, which can be organized in extracurricular work at home. This workshop does not require sophisticated material support and is available for sixth grade students. The implementation of such a workshop contributes to the assimilation of the basic physiological concepts on plant biology, the formation of research culture, subject and research competence. These types of work can strengthen interdisciplinary communication, especially with such subjects as mathematics, chemistry and physics. They contribute to the development of logical thinking, form pupils' skills for analyzing and synthesizing information. This article may be of interest to biology teachers and students of biological specialties of pedagogical higher educational institutions. The given example of a research workshop will not cause difficulties in the organization, and will contribute to the formation of a research culture and a cognitive interest in the study of biology in students. We believe that it is imperative that before starting work with students, it is necessary to conduct introductory briefing and safety briefing when working with laboratory equipment. Further research will be focused on the development and testing of methods of organizing other forms and methods that contribute to the formation of research competence.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6351
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mironets L. P., Lanchinskaya A. S..pdf362,33 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.