Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6173
Title: Готовність педагогів Чернівецької області до PISA-2018 в контексті освітніх реформ
Other Titles: Readiness оf Chernivtsy Region Educators to PISA -2018 іn the Educational Reforms Context
Authors: Жук, Ірина Володимирівна
Zhuk, Iryna Volodymyrivna
Шепенюк, Ірина Миколаївна
Shepeniuk, Iryna Mykolaivna
Юзькова, Валентина Дмитрівна
Yuzkova, Valentyna Dmytrivna
Keywords: Міжнародне моніторингове дослідження PISA
Нова українська школа
ключові компетентності
тестування
акмеологічна готовність
математична грамотність
The Program for International Student Assessment (PISA)
New Ukrainian school
key competencies
testing
acmeological readiness
mathematical literacy
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Жук, І. В. Готовність педагогів Чернівецької області до PISA-2018 в контексті освітніх реформ [Текст] / І. В. Жук, І. М. Шепенюк, В. Д. Юзькова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2017. – Вип. 4 (14). – С. 324–329.
Abstract: У статті коротко охарактеризовано основну ідею міжнародного моніторингового дослідження якості освіти PISA та здійснено порівняльний аналіз компетентністних концепцій програми PISA та Нової української школи. Представлено результати добровільного та анонімного опитування педагогів Чернівецької області (слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів математики, природничих та гуманітарних дисциплін Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області) щодо їх інформаційної обізнаності про Програму міжнародного оцінювання учнів PISA, готовності брати участь у PISA-2018, ставлення до вказаного дослідження. Проаналізовано аргументи педагогів на користь участі у дослідженні PISA та міркування щодо можливих ризиків, які вони вбачають у його проведенні. У статті також презентовано результати тестування вчителів математики області за завданнями формату PISA і проаналізовано причини типових помилок. Зроблено висновки щодо акмеологічної готовності педагогів області до участі у PISA-2018 та впровадження концепції Нової української школи.
The article briefly describes the main idea of The Program for International Student Assessment (PISA) and compares the competency concepts of the PISA and the New Ukrainian School. The results of voluntary and anonymous quiz of Chernivtsi region teachers (students of mathematics, natural and humanitarian subjects teachers training courses of Chernivtsi In-service Teacher Training Institute) about their informational awareness about the Program for International Student Assessment, readiness to participate in PISA-2018, the attitude to The Program. The educator’s arguments in favor of participation in the PISA and assestment of possible risks that they see in its conduct are analyzed. The article also presents the results of the testing of the Chernivtsi region mathematics teachers by PISA format tasks and analyzes the causes of typical mistakes. Conclusions are made regarding the acmeological readiness of Chernivtsi region teachers to participate in the PISA-2018 and to introduce the New Ukrainian School concept.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6173
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhuk.pdf879,86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.