Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6171
Title: До питання впливу системи задач на процес створення просторового образу в учнів 7-9 класів при вивченні планіметрії
Other Titles: On the Question оf the Influence оf the Tasks System оn the Process оf Creation оf Spatial Images іn Study оf Geometry 7-9 Classes
Authors: Харченко, Володимир Миколайович
Kharchenko, Volodymyr Mykolaiovych
Keywords: просторове мислення учнів
система вправ планіметрії
spatial thinking of students
system of exercises of planimetry
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Харченко, В. М. До питання впливу системи задач на процес створення просторового образу в учнів 7-9 класів при вивченні планіметрії [Текст] / В. М. Харченко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2017. – Вип. 4 (14). – С. 309–312.
Abstract: У статті проводиться аналіз результатів тестування рівня просторового мислення учнів 8-11 класів на основі методики І. С. Якиманської. Виявлено, що відсоток учнів, які легко оперують величинами фігур становить 44% від усіх опитаних. Він суттєво нижчий за результати аналогічного тестуванням, яке проводилося 25 років тому, - 61%. Успішно створюють образи і виконують дії з формою – 83%, успішно змінюють: положення уявного об’єкта – 54%, структуру уявного об’єкта – 62%, а виконують обидві операції – 39%. У 18% учнів виявлено високий рівень створення та оперування образами, а в 1% учнів завершується формування всіх видів створення і оперування просторових образів. У цілому рівень оперування просторовими образами за останні 25 років покращився, проте відсоток із найвищим рівнем просторового мислення учнів залишився співмірним із попередніми результатами. Проаналізовано систему задач підручників з геометрії 7 класу, за якими найбільше навчається опитаних учнів. Низький рівень оперування величинами фігур можна пояснити малою кількістю завдань на вимірювання в геометрії та відсутність курсу креслення в шкільних навчальних планах. Запропоновано зразок завдань, який сприятиме розв’язанню даної проблеми.
The article analyzes the results of testing the level of spatial thinking of students in grades 8-11 based on the methodology I. S. Yakimanskaya. Revealed that the percentage of students who easily use the value of the figures is 44% of all respondents. It is significantly below the results of similar testing that was conducted 25 years ago, 61%. Successfully create images and perform actions in form 83% successfully changing: the position of the imaginary object is 54%, the structure of an imaginary object - 62%, and perform both operations - 39%. 18% of students revealed a high level of creating and operating images, and in 1% of the students completed the formation of all types of creation and management of spatial images. In General, the level of operation by spatial images for the past 25 years has improved, but the percentage with a high level of spatial thinking of students remained commensurate with the previous results. The system tasks of the textbooks on geometry grade 7, for which most studies surveyed students. Low level operating values of the figures can be explained by a small number of problems on the measurement geometry and the absence of the course of drawing in the school curriculum. The proposed sample tasks, which will contribute to the solution of this problem.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6171
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kharchenko.pdf969,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.