Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6163
Title: Проблема математичної підготовки учнів-гуманітаріїв у наукових дослідженнях
Other Titles: The Problem of Mathematical Preparation of Students From Classes with Humanitarian Profile in Scientific Research
Authors: Шишенко, Інна Володимирівна
Shyshenko, Inna Volodymyrivna
Keywords: навчання математики
учні класів з гуманітарним профілем навчання
математична підготовка
teaching mathematics
students from classes with humanitarian profile
mathematical training
Issue Date: 2015
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Шишенко, І. В. Проблема математичної підготовки учнів-гуманітаріїв у наукових дослідженнях [Текст] / І. В. Шишенко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2015. – Вип. 2 (5). – С. 83–91.
Abstract: Стаття присвячена аналізу наукових дослідженнь з питаннь математичної підготовки учнів-гуманітаріїв у сучасній старшій профільній школі. Відзначається, що вивчення математики у класах з гуманітарним профілем навчання регламентується передусім Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти, Навчальними програмами з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, а особливості математичної освіти учнів класів з гуманітарним профілем навчання висвітлено у ряді вітчизняних та зарубіжних дисертаційних досліджень останніх років. За результатами теоретичного аналізу зроблено висновки, що вивчення математики в класах з гуманітарним профілем навчання викликає у учнів значні труднощі, а для розв’язання проблем математичної освіти учнів класів з гуманітарним профілем навчання надзвичайно важливою є постійна та цілеспрямована робота з діагностування індивідуально-типових особливостей цих учнів. Також розроблені авторами методичні напрацювання лише частково торкаються проблеми активізації пізнавальної діяльності цих учнів.
The article is devoted to research on mathematical training of students-humanists in modern senior profile school. It is noted that the study of mathematics in classes with a humanitarian profile of training is regulated primarily by the State standard of basic and complete general secondary education, curricula in mathematics for pupils of 10-11 classes of comprehensive schools, and particularly of the mathematical education of pupils of classes with a humanitarian profile of training covered in the number of domestic and foreign dissertation research of recent years. According to the results of the theoretical analysis it is concluded that learning mathematics in classes with a humanitarian profile of training causes considerable difficulties in students, and for solution problems of mathematical education of pupils of classes with a humanitarian profile of training the constant and purposeful work with the diagnosing of individual-typical characteristics of these students is extremely important. Also developed by the authors methodological practice only partially address the problem of activization of cognitive activity of these students.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6163
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shyshenko.pdf832,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.