Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6161
Title: Лабораторний практикум як складова методичної системи підготовки з фізики студентів аграрного профілю
Other Titles: Laboratory Practice аs а Part оf the Methodical System оf Training іn Physics оf Agricultural Profile Students
Authors: Салтикова, Алла Іванівна
Saltykova, Alla Ivanivna
Хурсенко, Світлана Миколаївна
Khursenko, Svitlana Mykolaivna
Keywords: фізика
лабораторний практикум
нефізичні спеціальності
аграрний профіль
формування компетентностей
physics
laboratory practice
non-physical specialties
agrarian profile
formation of competencies
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Салтикова, А. І. Лабораторний практикум як складова методичної системи підготовки з фізики студентів аграрного профілю [Текст] / А. І. Салтикова, С. М. Хурсенко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2017. – Вип. 4 (14). – С. 276–280.
Abstract: Соціально-економічні перетворення, які відбуваються в Україні, спонукають до змін у системі освіти. Новими завданнями підготовки майбутніх фахівців є формування у студентів професійних компетентностей у сфері забезпечення реалізації рівневої і профільної диференціації, використання нових інформаційних технологій, технічних засобів навчання та приладової бази. Особливого значення для підвищення наукового рівня підготовки майбутнього фахівця набуває фундаменталізація освіти у вищих навчальних закладах. Ґрунтовність і ефективність підготовки з фізики студентів нефізичних спеціальностей може забезпечити лише методична система, яка враховує сучасний рівень розвитку природничо-наукового знання, спирається на принципи фундаментальності, міжпредметні зв’язки і є професійно спрямованою, а також враховує психологічні особливості студентів. Фізичний лабораторний практикум є важливою складовою частиною навчального процесу з фізики, найефективнішою формою пізнавальної діяльності студентів. Стаття присвячена розгляду фізичного лабораторного практикуму як однієї зі складових методичної системи підготовки з фізики, і є логічним продовженням циклу робіт авторів, присвячених аналізу проблеми професійно спрямованої підготовки з фізики студентів нефізичних спеціальностей.
Socio-economic transformations occurring in Ukraine, to encourage changes in the education system. The new tasks of training of future specialists is the formation of students ' professional competences in the sphere of ensuring the implementation of multi-level and profile differentiation, the use of new information technologies, technical means and instrumental base. Of particular importance to increase the level of training of the future specialist acquires a fundamentalization of education in higher education institutions. The thoroughness and effectiveness of training in physics for students of non-physical specialties can provide only methodological system, which takes into account the modern level of development of scientific knowledge, relies on the principles of fundamental, interdisciplinary connections and is professionally oriented and takes into account psychological characteristics of students. The physical laboratory is an important part of the educational process in physics, an effective form of cognitive activity of students. The article is devoted to consideration of physical laboratory practical work as one of the components of the methodological training system in physics, and is the logical continuation of works of the authors devoted to the analysis of the problem of professionally oriented training in physics for students of non-physical specialties.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6161
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Saltykova.pdf844,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.