Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6034
Title: Методологічні засади формування фізичної культури особистості
Other Titles: Methodological Basis for the Formation of Physical Culture Personality
Authors: Іваній, Ігор Володимирович
Ivanii, Ihor Volodymyrovych
Keywords: методологія
гуманізація
принципи
фізична
культура
особистість
модель
фізкультурна
освіта
methodology
humanization
principles
physical
culture
personality
model
physical training
education
Issue Date: 2014
Citation: Іваній, І. В. Методологічні засади формування фізичної культури особистості [Текст] / І. В. Іваній // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 5. – С. 32–36.
Abstract: Мета: провести аналіз феномену фізичної культури особистості з урахуванням методологічних підходів щодо її формування у системі фізкультурної освіти. Матеріал: проаналізовано 20 літературних джерел. Результати: теоретичний аналіз дозволив ростежити становлення підходів до фізичної культури як духовно-фізичному явища. Визначено її орієнтація на соціальні та особистісні проблеми. Також окреслено мету, завдання, зміст та умови фізкультурної освіти. Сформульована концептуальна ідея: побудова проективних моделей формування фізичної культури особистості визначається їх аксіологічного, антропологічної та онтологічної складовими (тим чи іншим поєднанням двох взаємопов’язаних напрямків розвитку особистості як тіло – дух і природа – культура). Показано, що реальна кількість моделей відрізняються цільовими орієнтирами і механізмами їх досягнення. Моделі визначаються етапами індивідуального та соціокультурного розвитку особистості. Моделі передбачають адаптацію, соціалізацію, самореалізацію і інкультурацію. Висновки: формування фізичної культури особистості базується на сучасних гуманістичних концепціях загальної теорії культури, теорії людської діяльності. Ця діяльність враховує філософські, педагогічні та психологічні аспекти. Визначення методологічних підходів дозволяє будувати проективні моделі формування фізичної культури особистості і переорієнтацію педагогічної діяльності в цьому напрямку.
Purpose: to analyze the phenomenon of physical culture of the person subject to the methodological approaches its formation in the system of physical education. Material: analyzed 20 literature resources. Results: theoretical analysis possible to trace the emergence of approaches to physical training as a spiritual and physical phenomenon. Defined by its focus on the social and personal problems. Also identify the goals, objectives, content and conditions of physical education. Formulated conceptual idea: the construction of projective models of formation of physical culture of the person is determined by their axiological, anthropological and ontological components (in some combination of the two interrelated areas of personal development as a body-spirit nature and culture). It is shown that the real number of different models of targets and mechanisms to achieve them. The models are defined stages of individual, social and cultural development of the individual. Models include adaptation, socialization, self-actualization and inculturation. Conclusions: the formation of physical culture of ersonality based on modern concepts of the general theory of humanistic culture, the theory of human action. This work takes into account the philosophical, pedagogical and psychological aspects. Definition of methodological approaches allows us to construct the projective model of the formation of personality and physical culture reorientation teaching activities in this direction.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6034
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14iivpcp.pdf461,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.