Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/6018
Title: Шляхи формування професійної компетентності під час вивчення вищої математики у курсантів вищих морських навчальних закладів
Other Titles: Ways оf Forming Professional Competence While Studying Higher Mathematics іn the Coursants оf Higher Marine Educational Institutions
Authors: Спичак, Тетяна Сергіївна
Spychak, Tetiana Serhiivna
Keywords: професійна компетентність
компетентнісний підхід
вища математика
математична підготовка
інформаційна компетентність
professional competence
competence approach
higher mathematics
mathematical preparation
information competence
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Спичак, Т. С. Шляхи формування професійної компетентності під час вивчення вищої математики у курсантів вищих морських навчальних закладів [Текст] / Т. С. Спичак // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2017. – Вип. 4 (14). – С. 97–102.
Abstract: Дана стаття присвячена можливостям формування професійної компетентності у курсантів вищих морських навчальних закладів, засобами вищої математики. Описані недоліки слабкої математичної підготовки курсантів. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури та власного педагогічного досвіду визначено термін «професійна компетентність» та дослідженні особливості її формування у процесі практичного навчання. Запропоновано формування професійної компетентності, за рахунок: професійної спрямованості викладання вищої математики, зростання частки самостійної роботи у навчально-пізнавальної діяльності курсанта; використання інформаційно комунікаційні технології у навчальному процесі; навчання викладачів використанню технологій формуванню професійної компетентності. Розглянуті можливості використання задач міжпредметного змісту, при формуванні базових ключових компетентностей, а також формуванні загальної математичної культури та наукового світогляду курсантів. Описані функції задач міжпредметного змісту. Продемонстровано, необхідність здійснення взаємозв’язку дисциплін у підготовці фахівців, що диктується особливістю сучасної науки та характеризується взаємопроникненням галузей теоретичних і практичних знань: специфікою сучасного ринку праці, який вимагає від фахівців комплексних знань та вмінь. Провідне місце в системі формування професійної компенетності відводиться формуванню інформаційної складової математичної компетентності.
This article is devoted to features of formation of professional competence of cadets of higher marine educational establishments, means of higher mathematics. The weak mathematical preparation of students. Based on the analysis of psychological and pedagogical literature and our own teaching experience defined the term "professional competence" and the study of the features of its formation in the process of practical training. The proposed formation of professional competence, due professional orientation of teaching mathematics, the increase in the share of independent work in learning and cognitive activity of the student; the use of information and communication technologies in the educational process; training of teachers on the use of technology formation of professional competence. The possibilities of the use of the task cross-curricular content, the formation of the basic key competences, as well as the formation of General mathematical culture and the scientific worldview of students. Describes the functions of the task cross-curricular content. Demonstrated the need for interrelation of disciplines in training, is dictated by the peculiarity of modern science and is characterized by the interpenetration of industries theoretical and practical knowledge: the specificity of the modern labour market, which requires a comprehensive professional knowledge and skills. The leading place in system of formation of professional companynot is given to the formation of the informational component of mathematical competence.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/6018
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spychak.pdf965,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.