Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5975
Title: Електронні засоби самоконтролю навчальних досягнень учнів з астрономії
Other Titles: Electronic Facilities of Self-Control of Educational Achievements of Students Are From Astronomy
Authors: Заболотний, В. Ф.
Zabolotnyi, V. F.
Кузьминський, О. В.
Kuzmynskyi, O. V.
Keywords: електронні освітні ресурси
предметна компетентність з астрономії
макрос
самоосвіта
самоконтроль
графічні інтерактивні тести
electronic educational resources
subject competence from astronomy
macro
self-education
self-control
graphic interactive tests
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Заболотний, В. Ф. Електронні засоби самоконтролю навчальних досягнень учнів з астрономії [Текст] / В. Ф. Заболотний, О. В. Кузьминський // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.; гол. ред. О. В. Семеніхіна]. – Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2016. – Вип. 4 (10). – С. 32–36.
Abstract: Автори зазначають, що сьогодні астрономічна підготовка у більшості випадків є неякісною, нецікавою для учнів та методично недосконалою. Розв’язання проблем формування в учнів астрономічних знань вимагає, насамперед, забезпечення доступу учнів і вчителів до інформаційно-методичних ресурсів, використання яких забезпечить підвищення якості астрономічної підготовки, а отже, рівня предметної компетентності учнів з астрономії. Результати педагогічного експерименту і навчальні досягнення учнів дають підстави стверджувати, що використання електронних освітніх ресурсів (ЕОР) для забезпечення самоперевірки навчальних досягнень:  активізують пізнавальну діяльність учнів;  мобілізують психічну активність учнів;  формують цілісні, адекватні дійсності образи (збільшення можливості мимовільного запам'ятовування матеріалу);  підвищує доступність навчання та введення новизни у навчальний процес;  розширюють обсяг засвоюваного матеріалу;  підвищують інтерес учнів. Розроблено графічні тести, як один з видів ЕОР. З метою визначення рівня навчальних досягнень учнів система ЕОР доповнена елементами контролю набутих компетенцій. Інтерактивні тести створено у середовищі MS PowerPoint. Серед можливих варіантів обрано графічний тип тестів. Оскільки астрономія як навчальний предмет вивчалася учнями вперше, не має можливості порівняти навчальні досягнення на початковому констатуючому етапі.
Authors mark that today astronomic preparation most cases have off-grade, uninteresting for students and methodically imperfect. The decision of forming problems requires for the students of astronomic knowledge, first of all, providing of access of students and teachers to the informatively-methodical resources, the use of that will provide upgrading of astronomic preparation, and thus, level of subject competence of students from astronomy. The results of pedagogical experiment and educational achievements of students ground to assert that the use of electronic educational resources (ЕОР) for providing of self control of educational achievements :  activate cognitive activity of students;  mobilize psychical activity of students;  form integral, adequate to reality offenses (increase of possibility of the involuntary memorizing of material);  promotes availability of studies and introduction of novelty in an educational process;  extend the volume of assimilable material;  promote interest. Graphic tests are worked out, as one of types of ЕОР. With the aim of determination of level of educational achievements of students the system ЕОР is complemented by the elements of control of the purchased competenses. Interactive tests are created in the environment of MS PowerPoint. Among possible variants the graphic type of tests is select. As astronomy as educational object was studied by students first, does not have the opportunity to compare educational achievements on the initial establishing stage.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5975
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zabolotnyy.pdf962,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.