Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5961
Title: Педагогічні задачі як засіб формування творчого мислення майбутнього вчителя
Other Titles: Pedagogical Problems аs а Force for the Future Teacher's Creativе Thinking Formation
Authors: Акімова, Ольга Вікторівна
Akimova, Olha Viktorivna
Keywords: педагогічна задача
педагогічна ситуація
професійне становлення педагога
проблемне навчання
евристичне навчання
контекстне навчання
творче мислення
pedagogical task
pedagogical situation
teacher’sprofessional formation
problem learning
heuristic learning
contextual learning
creative thinking
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Акімова, О. В. Педагогічні задачі як засіб формування творчого мислення майбутнього вчителя [Текст] / О. В. Акімова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний факультет ; [редкол.: В. Ю. Сторіжко, Ф. М. Лиман, І. О. Мороз та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2017. – Вип. 4 (14). – С. 8–12.
Abstract: У статті автором запропонований новий підхід до вивчення педагогічних дисциплін у вищому навчальному закладі. Робиться акцент на забезпеченні активно-творчого типу засвоєння знань засобами проблемного, евристичного та контекстного типів навчання. З активно-творчим типом засвоєння знань автор співвідносить прийоми і процес розв’язання творчих педагогічних задач, класифікує педагогічні ситуації та задачі відповідно до дидактичної мети. Автор акцентує на розв’язанні творчих задач, котрі забезпечують організацію розумового процесу через формування системи спеціальних знань і умінь; при такому навчанні творчі задачі вирішуються, по суті, як типові задачі, хоча і відрізняються особливою складністю. Основними принципами творчого мислення для розв’язання творчих задач названо такі: усвідомлення домінуючих ідей, зміна їх, або відмова від них; знаходження іншого підходу до явищ; вихід за межі логічного мислення; сприйнятливість до явищ випадковості та ін.
In this article, the author offers a new approach to the teaching discipline, students in higher education really is. The emphasis is on providing active and creative learning through problem, heuristic and contextual types of training. With an active creative Type of learning, the Author relates the techniques and the creative process of solving pedagogical problems, the classification of pedagogical situations and tasks in accordance with a didactic purpose. The author focuses on the creative tasks that provide mental organization process through a system of special knowledge and skills; such training, creative tasks are, in essence, as common tasks, although they differ in special complexity. The basic principles of creative thinking for creative problem solving are the following: awareness of the dominant ideas, their changes or their rejection; find another approach to the phenomena; beyond logical thinking; sensitivity to the phenomena of chance, etc.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5961
Appears in Collections:Фізико-математична освіта

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Akimova.pdf848 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.