Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5817
Title: Вивчення композиції в закладах вищої освіти мистецького профілю на прикладах творчості Валентина Сєрова
Other Titles: Studying the Composition in the Universities of Artistic Direction on the Examples of Valentin Serov’s Creativity
Authors: Жулінський, Микола Васильович
Zhulinskyi, Mykola Vasylovych
Keywords: композиція
конструкція
контраст
аналогія
декоративність
концентрація
трансцендентне
позасвідоме
цілісність
composition
construction
contrast
analogy
integrity
Issue Date: 2018
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Жулінський, М. В. Вивчення композиції в закладах вищої освіти мистецького профілю на прикладах творчості Валентина Сєрова [Текст] / М. В. Жулінський // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; редкол.: [Г. Ю. Ніколаї, А. Валюха, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 1 (11). – С. 157–164.
Abstract: У статті висвітлюється основна проблема творчого шляху Валентина Сєрова на прикладах створених ним різноманітних за технікою виконання та стильовим спрямуванням творів; акцентується увага на мистецтві як сфері свободи й показується значення свободи вибору у творчій долі художника; робиться спроба пояснити перші успіхи й наступні творчі невдачі художника через невірно поставлені цілі; дається коротка характеристика конструктивно композиційної побудови живописних творів у різні періоди його творчості; висвітлюється основна причина «творчих стрибків» художника, як наслідок невірно ментально сконструйованого «відрадного»; заперечується усталені погляди про особистість Сєрова як про непослідовного художника, виходячи із зовнішньої характеристики створених творів; стверджується думка про цілісність характеру й цілеспрямованість творчої натури; робиться висновок, що досягнення «відрадного» у процесі написання картин «Дівчинка з персиками» і «Дівчина освітлена сонцем» були не підсумком гарно виконаної роботи, а відкриттям свідомості художника вищому трансцендентному плану під час творчого процесу за допомогою потужної духовної концентрації.
The article focuses on the main problem of Valentin Serov’s art path through his canvases with the variety of techniques and styles; art is shown as a sphere of freedom; through the artist’s works the problem and importance of freedom of choice in people fate are demonstrated; an attempt is made to explain the first successes and following artist’s failures because of incorrect goal setting in the work; a short description of the compositional construction of paintings in different periods of Serov’s work is given; the main reason of artist’s “creative jumps” is highlighted as an expression of his philosophical views; there is denied the attitudes to Serov’s identity as an inconsistent artist, based on the external characteristics of his works; the idea of his character integrity and purposefulness of minded artist is confirmed.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5817
Appears in Collections:Актуальні питання мистецької освіти та виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zhulinskyi M. V..pdf445,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.