Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5812
Title: Ментальні ресурси формування художньо-комунікативного досвіду майбутніх викладачів вокалу
Other Titles: Mental Resources of the Artistic-Communicative Experience of the Future Vocal Teachers
Authors: Мен Сіан
Men Sian
Keywords: досвід
художньо-комунікативний досвід майбутніх викладачів вокалу
ментальні ресурси
experience
artistic-communicative experience of the future vocal teachers
mental resources
Issue Date: 2018
Publisher: ФОП Цьома С. П.
Citation: Мен Сіан Ментальні ресурси формування художньо-комунікативного досвіду майбутніх викладачів вокалу [Текст] / Мен Сіан // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; редкол.: [Г. Ю. Ніколаї, А. Валюха, Н. П. Гуральник та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2018. – Вип. 1 (11). – С. 114–121.
Abstract: У статті розглянуто поняття «ментальні ресурси», розкрито їхню сутність і роль у формуванні художньо-комунікативного досвіду майбутніх викладачів вокалу у вокально-виконавській і вокально- педагогічній діяльності. Формування художньо-комунікативного досвіду в майбутніх викладачів вокалу залежить від міри розвиненості інтелектуальної (ментальної) та емоційної сфер особистості, які задіяні у процесах сприймання, розуміння й інтерпретування художнього образу музичного твору. Розвиненість ментальних ресурсів (когнітивних здібностей) майбутніх фахівців забезпечує ефективність застосування саме інтелектуальної (ментальної) складової психіки людини. Розкриття сутності ментальних ресурсів у формуванні означеного феномену здійснено за рахунок екстраполяції положень концепції М. Холодної щодо інтелекту як ментального досвіду особистості. Ментальні ресурси майбутніх викладачів вокалу висвітлено на когнітивному, метакогнітивному й інтенціональному рівнях досвіду. Результатом розвідки є висновок про те, що ментальні ресурси (когнітивні здібності) забезпечують ефективне функціонування мисленнєвої діяльності, пов’язаної зі сприйманням, розумінням та інтерпретуванням художньої інформації, закодованої в тексті музичного твору, яка безпосередньо впливає на формування художньо-комунікативного досвіду майбутніх викладачів вокалу. Рівень їх розвитку впливає на ефективність ментальної діяльності студентів, що є обов’язковою умовою освоєння, розуміння й інтерпретації творів вокального мистецтва.
The article deals with the concept of “mental resources”, their essence and role in shaping the artistic-communicative experience of the future vocal teachers in vocal- performing and vocal-pedagogical activities are revealed. Formation of the artistic- communicative experience of the future vocal teachers depends on the degree of development of the intellectual (mental) and emotional spheres of the person involved in the processes of perception, understanding and interpretation of the artistic image of the musical work. The development of mental resources (cognitive abilities) of the future specialists ensures the effectiveness of the use of the intellectual (mental) component of the human psyche. The disclosure of the essence of the mental resources in formation of the discussed phenomenon is due to the extrapolation of the provisions of M. Kholodna’s concept of intellect as the mental experience of the individual. Mental resources of the future vocal teachers are highlighted in the cognitive, metacognitive and intentional levels of experience. The result of the study is the conclusion that mental resources (cognitive abilities) provide for the effective functioning of thinking activity related to the perception, understanding and interpretation of artistic information encoded in the text of a musical work, which directly affects formation of the artistic-communicative experience of the future vocal teachers. The level of their development affects the effectiveness of students’ mental activity, which is a prerequisite for the development, understanding and interpretation of works of vocal art.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5812
Appears in Collections:Актуальні питання мистецької освіти та виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maine Sian.pdf441,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.