Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5708
Title: Психологічні основи навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій
Other Titles: Psychological Foundations of Learning Differential Equations for the Future Bachelors of Information Technology
Authors: Сітак, Ірина
Sitak, Iryna
Keywords: психологічні особливості
бакалаври з інформаційних технологій
системне мислення
навчально-професійна діяльність
psychological characteristics
Bachelors of Information Technology
system thinking
educational and professional activities
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Сітак, І. В. Психологічні основи навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій [Текст] / І. В. Сітак // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Вип. 7/8. – С. 235–241.
Abstract: Проаналізовано психологічні, фізіологічні та соціальні особливості студентів, які опановують інформаційні технології. Обґрунтовано необхідність врахування особливостей бакалаврів під час навчання диференціальних рівнянь. З’ясовано вплив комп’ютерно-орієнтованих технологій на пам’ять та інші когнітивні характеристики людини. Показано, що для результативного навчання диференціальних рівнянь у бакалаврів з інформаційних технологій має бути сформовано системне мислення, що уможливить розв ’язування завдань, які вимагають дослідження об ’єкту як системи, на рівні орієнтування в усьому комплексі зв ’язків і відношень між її елементами. Визначено, що формування системного стилю мислення відбувається під час застосування комп’ютерно-орієнтованих технологій для організації навчальної діяльності студентів. З ’ясовано психологічні основи розвитку в майбутніх фахівців здібностей до розкриття інтегративних властивостей системи розв ’язування диференціальних рівнянь, вміння математичного моделювання, розуміння ролі комп’ютеризації інформаційних процесів та їх оберненого зв’язку із функціонуванням систем розв’язування диференціальних рівнянь. Зроблено висновок про доцільність використання комп’ютерно-орієнтованих технологій для організації навчально-професійної діяльності під час навчання диференціальних рівнянь бакалаврів з інформаційних технологій.
Psychological, physiological and social characteristics of students mastering information technology were analyzed. The necessity of taking into account the characteristics of bachelors in the study of differential equations was justified. The impact of computer-oriented technologies for memory and other cognitive characteristics of man was determined. It was shown that for effective studying of differential equations the Bachelors of Information Technology should have formed a system of thinking that will allow solving problems that require research object as a system-level orientation throughout the complex connections and relationships between its elements. It was determined that the formation of systemic thinking style is in the application of computer-oriented technologies for the organization of learning activities of students. It was found the psychological foundations of future specialists’ abilities to reveal the integrative properties of the system for solving differential equations, mathematical modeling skills, understanding of the role of computerization of information processes and their inverse relation to the functioning of solving differential equations. The author concludes on the feasibility of using computer- oriented technologies for the organization of the professional activities while learning differential equations for Bachelors of Information Technology.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5708
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Сітак_Психологічні основи.pdf693,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.