Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5700
Title: Комп’ютерно-орієнтоване теоретичне навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій
Other Titles: Computer-Oriented Theoretical Learning Differential Equations for the Future Bachelors of Information Technology
Authors: Власенко, Катерина
Vlasenko, Kateryna
Волков, С. В.
Volkov, S. V.
Сітак, Ірина
Sitak, Iryna
Keywords: бакалаври з інформаційних технологій
теоретичне навчання
диференціальні рівняння
навчальний сайт
формування дій
Bachelors of Information Technology
theoretical learning
differential equations
training site
formation of activities
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Власенко, К. В. Комп’ютерно-орієнтоване теоретичне навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій [Текст] / К. В. Власенко, С. В. Волков, І. В. Сітак // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Вип. 7/8. – С. 172–179.
Abstract: Проаналізовано особливості теоретичного навчання диференціальних рівнянь (ДР) майбутніх фахівців, обґрунтовано доцільність застосування комп’ютерно- орієнтованих технологій для опанування дисципліни бакалаврами з інформаційних технологій (ІТ). Охарактеризовано методи, форми та комп’ютерно-орієнтовані засоби, що забезпечують формування матеріалізованих, речових і розумових дії на різних етапах. Показано, що застосування комп’ютерно-орієнтованого супроводу під час теоретичного навчання диференціальних рівнянь має бути системним, але мати обмеження. Наведено приклади комп’ютерно-орієнтованих засобів, як от мультимедійних презентацій, програмних засобів візуалізації, динамічних моделей, онлайн-калькуляторів та тестових завдань, що можуть бути застосовані під час теоретичного навчання диференціальних рівнянь. На прикладі теми «Диференціальні рівняння вищих порядків» з’ясовано, як контент навчального сайту має допомогти викладачу забезпечити етапи формування матеріалізованих, речових і розумових дій бакалаврів. Зроблено висновок, що застосування комп’ютерно-орієнтованих технологій теоретичного навчання уможливлює врахування індивідуальних особливостей студентів, формування їхньої ІКТ-грамотності, надання навчально- професійній діяльності під час навчання ДР дослідницького характеру, сприяє підвищенню якості підготовки студентів через залучення професійної мови та засобів, що супроводжують працю майбутніх фахівців з ІТ.
The authors analyzed some features of the theoretical learning differential equations (DE) for the future specialists and proved the feasibility of computer-oriented technologies for the subject mastering by Bachelors of Information Technology (IT). Methods, forms and computer-oriented tools, providing the formation of materialized, real and mental activities at different stages, have been characterized. It was proved that the use of computer-oriented support in the process of theoretical learning differential equations must be systemic, but it should have some limitations. The authors gave examples of computer-oriented tools such as multimedia presentations, software for visualization, dynamic models, online calculators and test tasks that can be used in the theoretical learning differential equations. Using as an example the theme of "Higher Order Differential Equations", it was found how the content of the training site can help the teacher ensure the stages of formation materialized, material and mental actions of Bachelors. It was concluded that the use of computer-oriented theoretical learning technology allows to take into account the individual features of students to shape their ICT literacy, give an exploratory character of teaching and professional activities while DE training, improve the quality of training students through the use of professional language and tools that accompany the work of the future IT professionals.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5700
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Власенко_Комп’ютерно.pdf905,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.