Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5696
Title: Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення
Other Titles: Modern problems of physical education and sports of various population groups
Keywords: фізичне виховання різних груп населення
актуальні проблеми реабілітації
адаптивне фізичне виховання
спортивна медицина
фізичне виховання і спорт
підготовка спортсменів
physical education of different population groups
actual problems of rehabilitation
adaptive physical education
sports medicine
physical education and sport
training athletes
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення [Текст] : матеріали XVIIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (17–18 травня 2018 року, м. Суми) : у 2 т. Т. 2 / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2018. – 187 с.
Abstract: Збірник складають наукові статті студентів, аспірантів, магістрантів та їх наукових керівників з актуальних проблем теорії, методики й організації спортивної діяльності, оздоровчої, адаптивної та лікувальної фізичної культури, валеології, фізичної реабілітації та рекреації, корекційної освіти та туризму, у яких розглядаються психолого педагогічні, професійні аспекти фізичного виховання і спорту, здоров’я людини, туризму та корекційної освіти дітей, підлітків і молоді. Матеріали конференції будуть корисними для вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, організаторів фізичного виховання та спорту, спортсменів, студентів, усіх, хто цікавиться сучасними проблемами розвитку фізичного виховання, спортивного тренування, фізичної реабілітації, туризму, корекційної освіти.
The collection consists of scientific articles of students, graduate students, undergraduates and their supervisors on relevant issues of the theory, methodology and organization of sports, recreational, adaptive and therapeutic physical culture, valeology, physical rehabilitation and recreation, correctional education and tourism, which consider psychological pedagogical, professional aspects of physical education and sport, human health, tourism, and remedial education of children, adolescents and young people. The conference materials will be useful for teachers who is of physical education, coaches, organizers of physical education and sports, athletes, students, anyone whois interested in modern problems of development of physical education, sports training, physical rehabilitation, tourism, correctional education.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5696
Appears in Collections:Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населенняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.