Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5695
Title: Талановитих вчителів готують лише талановиті викладачі (із історії розвитку методичної школи кафедри математики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка)
Other Titles: Talented Teachers Prepare Only Talented Teacher (From the History of Methodological College Department of Mathematics Sumy State Pedagogical University Named After A. S. Makarenko)
Authors: Шишенко, Інна Володимирівна
Shyshenko, Inna Volodymyrivna
Keywords: методика навчання математики як навчальна дисципліна
професійна компетентність вчителя математики
досвід викладання методики математики
methods of teaching mathematics as an academic discipline
professional competence of teachers of mathematics
experience teaching methodology of mathematics
Issue Date: 2016
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Шишенко, І. В. Талановитих вчителів готують лише талановиті викладачі (із історії розвитку методичної школи кафедри математики Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка) [Текст] / І. В. Шишенко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [голова редкол. О. С. Чашечникова ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Вип. 7/8. – С. 138–149.
Abstract: У статті розглядається необхідність застосування в шкільній математичній освіті України найкращих досягнень теорії і методики навчання математики як навчальної дисципліни, використання всього освітнього потенціалу, нагромадженого нею в процесі розвитку у контексті завдань, поставлених перед математичною освітою. Від математичної, психолого-педагогічної і методичної підготовки, особистих якостей вчителя математики залежать професійна компетентність і здатність організувати навчально-виховний процес на рівні сучасних вимог, зокрема на уроках математики. Звернення до досвіду викладання методики математики у попередні роки сьогодні є особливо важливим, оскільки оновлення математичної освіти потребує дослідження її розвитку як цілісного явища, формування всіх її компонентів і чинників, що обумовлювали ці процеси. Тому дослідження та системний аналіз розвитку методики навчання математики як навчальної дисципліни є важливим з точки зору поступового відтворення цілісної картини вітчизняного історико- методичного процесу. Ретроспективний аналіз методичної підготовки вчителів математики у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка сприятиме досягненню важливих завдань створення умов для успішної самореалізації молоді, формування їх критичного мислення, набуття важливих життєвих орієнтирів і компетентностей.
The article deals with the need for the school mathematical education in Ukraine the best achievements of the theory and methods of teaching mathematics, use of all educational potential, it gained in the development process in the context of the tasks set in mathematical education. From the mathematical, psychological, pedagogical and methodological training, personal qualities depend mathematics teacher professional competence and ability to organize the educational process at the level of modern requirements. Appeal to experience teaching mathematics methods in previous years now is particularly important because updates of mathematics education research needs of its development as a holistic phenomenon, the formation of all its components and factors that have influenced these processes. Therefore, research and systematic analysis of the methods of teaching mathematics as a discipline is important from the point of view of a gradual recovery complete picture of national historical and methodical process.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5695
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Шишенко_Талановитих.pdf720,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.