Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5588
Title: Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності
Other Titles: Preparing of Future Teachers of Physical Education to an Innovative Professional Activity
Authors: Балашов, Дмитро Іванович
Balashov, Dmytro Ivanovych
Keywords: професійна підготовка вчителя
готовність до професійної діяльності
майбутній учитель фізичної культури
інновації
інноваційна професійна діяльність
паркур
воркаут
professional training of teacher
readiness for professional activity
future teacher of physical education
innovations
innovative professional activity
parkour
workout
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Балашов, Д. І. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 – теорія і методика проф. освіти / Д. І. Балашов ; науковий керівник М. О. Лянной. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 20 с.
Abstract: У дисертації пропонується розв’язання проблеми підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності. За термінологічним аналізом уточнено поняття «готовність майбутніх вчителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності», що є складним інтегрованим особистій ним утворенням, яке полягає в оволодінні майбутніми вчителями фізичної культури знаннями інноваційних видів рухової активності, прийомами й методами їх виконання та використання у професійній діяльності, забезпечує реалізацію інноваційної педагогічної діяльності та є підґрунтям для подальшої творчої самореалізації та професійного самовдосконалення. Показано, що формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності базується на цілісному, професійно-особистісному, редукційному, діяльнісному й інноваційному методологічних підходах та загальнодидактичних і специфічних принципах фізичного виховання (безперервності, прогресування тренувальних дій, циклічності, вікової адекватності впливу, емоційності) й принципах інноваційної професійної діяльності у галузі фізичної культури і спорту (мотивації, інноваційних знань, єдності традицій і новаторства, прогнозування і моделювання, креативності). Вибір критеріальної бази (предметний критерій з показником «Обсяг знань», практичний критерій з показниками «Гімнастична підготовленість» та «Організаційні дії», психологічний критерій з показниками «Мотивація» та «Самоаналіз») вплинув на визначення рівнів готовності (інтуїтивний, репродуктивний, усвідомлений, творчий). Статистичний аналіз результатів педагогічного експерименту засвідчив ефективність упровадження в процес підготовки майбутніх учителів фізичної культури до інноваційної професійної діяльності науково обґрунтованої моделі, навчальних і методичних посібників, практичних рекомендацій.
The thesis proposes the solutions for training of future teachers of physical education to an innovative professional activity. On the basis of the terminological analysis, the notion "readiness of future teachers of physical education to an innovative professional activity" has been specified, which is regarded as an integrated complex personal formation that consists in mastering of knowledge of innovative types of motor activity, methods and techniques of their implementation and use in professional activities, provides realization of innovative pedagogical activity and is the basis for further creative work, self-fulfillment and professional self-improvement. It is shown that the formation of the readiness of future teachers of physical education to an innovative professional activity is based on the use of a holistic, professional-personal, reducing, activity orientated, innovative approaches and a set of general-didactic and specific principles of physical education (continuity, advance of training activities, cyclicity, age adequacy of impact, emotionality) and principles of innovative professional activity in the field of physical culture and Sports (motivation, innovative knowledge, unity of tradition and innovation, forecasting and simulation, creativity). The choice of the criterion basis (the subject criterion with the indicator "The volume of knowledge", the practical criterion with tire indicators "gymnastic preparedness" and "Organizational actions", the psychological criterion with the indicators "Motivation" and "Self-analysis") influenced the determination of the levels of readiness (intuitive, reproductive, conscious , creative). Statistical analysis of formative stage results of the experiment showed the effectiveness of implementation a scientifically based management model of this process, training and methodological manuals, practical recommendations into the preparation process of future teachers of physical education to an innovative professional activity.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5588
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Balashov.pdf464,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.