Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5203
Title: Використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні екологічної компетентності вихованців позашкільних навчальних закладів
Other Titles: Use of Information and Communication Tecnologies in Children Ecological Competencies Development at the Extra-School Institutions
Authors: Усатих, Т. О.
Usatykh, T. O.
Keywords: інформаційне суспільство
інформаційно-комунікаційні технології
ноосферний тип мислення
екологічна компетентність
сталий розвиток
екологічне виховання
позашкільні навчальнізаклади
information-oriented society
information and communication technologies
noospheric mind-set
ecological competence
stable development
ecological education
out-of-school educational institutions
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Усатих, Т. О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні екологічної компетентності вихованців позашкільних навчальних закладів [Текст] / Т. О. Усатих // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 374–380.
Abstract: У статті розглянуто можливі шляхи впровадження інформаційно- комунікаційних технологій в діяльність позашкільних навчальних закладів з метою оптимізаці'і процесу формування екологічної компетентності вихованців. Обґрунтовано ефективність використання ІНТ в практичній діяльності гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів для виховання екологічно грамотної особистості, здатної до екологічної діяльності та відповідальної за наслідки своїх дій в навколишньому середовищі.
The possible ways of information and communication technologies introduction into the activities of extra-school institutions aiming at the optimization of ecological competency development are considered; the effectiveness of ICT application in the work of societies, creative communities, extra-school institutions targeting at ecologically competent person upbringing who is ready to take the responsibility for their environment activities is proved in the article.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5203
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Usatyh.pdf133,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.