Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5172
Title: Оцінювання залишкових знань з фізики бакалаврів авіаційної галузі інженерних напрямів підготовки в умовах адаптації до стандартів ЄС
Other Titles: Evaluation of Residual Knowledge in Physics Bachelors Aviation Industry Trends Engineering Freas of Training While Adapting to EU Standards
Authors: Сліпухіна, І. А.
Slipukhina, I. A.
Мартинчук, K. K.
Martynchuk, K. K.
Keywords: тест
залишкові знання
комплексна контрольна робота
атестація
стандарт підготовки
знання з фізики
освітні вимірювання
акредитація
ліцензування
test
residual knowledge
comprehensive reference work
certification
standard training
knowledge of physics
educational measurement
accreditation
licensing
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Сліпухіна, І. А. Оцінювання залишкових знань з фізики бакалаврів авіаційної галузі інженерних напрямів підготовки в умовах адаптації до стандартів ЄС [Текст] / І. А. Сліпухіна, K. K. Мартинчук // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 156–162.
Abstract: У статті розглянуто деякі питання контролю успішності засвоєння навчального матеріалу з фізики бакалаврами інженерних напрямів підготовки відповідно до вимог сучасних освітніх вимірювань. Здійснено аналіз програмних тем і визначено їх можливу пропорцію у зазначених випробуваннях. Розроблено тестові завдання у форматі комплексної контрольної роботи, придатні для використання на платформах типу Moodle, iTest тощо.
Maps the control of some of the questions the success of Learning in Physics Bachelor of Engineering training areas in accordance with the requirements of modern educational measurement. Analyzed programmatic themes and to determine their proportion, which is possible in the corresponding control works. Developed test items in the format of a comprehensive reference work, suitable for use on platforms such as Moodle, iTest, etc.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5172
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slipukhina.pdf206,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.