Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5159
Title: Застосування міжпредметних зв'язків на уроках біології в основній школі для розуміння учнями науково-природничої картини світу
Other Titles: The Appliance of Interdisciplinary Connections on Biology Lessons in Secondary School for Pupils' Understanding of the Scientific and Natural World Models
Authors: Третьякова, T. M.
Tretiakova, T. M.
Keywords: міжпредметні зв'язки
науково-природнича картина світу
навчально-виховний процес
міжпредметні уроки
уроки-практикуми
узагальнюючі уроки
природознавство
пізнавальні завдання
interdisciplinary connections
scientific and natural world picture
educational process
interdisciplinary lessons
practical lessons
summarizing lessons
natural science
cognitive tasks
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Третьякова, T. M. Застосування міжпредметних зв'язків на уроках біології в основній школі для розуміння учнями науково-природничої картини світу [Текст] / T. M. Третьякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 56–63.
Abstract: У статті розглядається одна з актуальних проблем педагогіки та методики навчання природничих дисциплін - міжпредметні зв'язки. Поетапне формування природничо-наукової картини світу, використовуючи міжпредметні зв'язки природничих дисциплін, сприяє тому, що знання набувають системного і міжпредметного характеру. Необхідні передумови для успішного здійснення міжпредметних зв'язків в основній школі та формування в учнів цілісної природничо- наукової картини світу створюються в початкових класах.
The article is devoted to one of the vital problems of education and teaching methods of natural subjects, interdisciplinary connections. Using interdisciplinary connections of natural sciences, stepwise formation of natural-scientific world view have contributed to the system and the knowledge gain interdisciplinary character. The necessary preconditions for successful implementation of interdisciplinary connections in secondary school as well as the formation of the whole picture about natural-scientific world in pupils' minds are creating in the primary grades.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5159
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tretyakova.pdf129,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.