Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5151
Title: Проблеми інтеграції дисциплін природничо-математичного циклу в процесі спільної діяльності учнів та студентів під час дослідницьких експедицій
Other Titles: Problems of Integration of Disciplines of Naturally-Mathematical Cycle in the Process of Joint Activity of Students and Students During Research Expeditions
Authors: Анохін, Євгеній Васильович
Anokhin, Yevhenii Vasylovych
Чайка, Валентина Віталіївна
Chaika, Valentyna Vitaliivna
Keywords: інтегративні курси
різновікове об'єднання
інноваційні освітні технології
ноосфера
інтелектуальний простір
предметне конструювання
шкала рівня науковості
комплексність експедиції
принципи дидактики
емоційний клімат
Integrative courses
different age of association
innovative educational technologists
noosphere
intellectual space
subject constructing
scale of level of
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Анохін, Є. В. Проблеми інтеграції дисциплін природничо-математичного циклу в процесі спільної діяльності учнів та студентів під час дослідницьких експедицій [Текст] / Є. В. Анохін, В. В. Чайка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (11). – С. 3–10.
Abstract: У статті, ґрунтуючись на багаторічному досвіді проведення науково-дослідницьких експедицій, автори висвітлюють проблеми організації спільної пізнавальної діяльності учнів та студентів. Розглядаються питання інтеграції знань з різноманітних дисциплін природничо-математичного циклу за для ефективної дослідницької роботи, поєднання інтересів різновікової групи учасників спільноїекспедиції, шляхи підвищення ролі практики в навчально-виховному процесі.
Being base on long - term experience of realization of research expeditions, the authors of the article light up the problems of organization of joint cognitive activity of students and students. The questions of integration of knowledge are examined from various disciplines of naturally - mathematical cycle for effective research work, association of interests of different age of group of participants of joint expedition, ways of increase of role of practice in a process educating and education.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5151
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anohin.pdf142,24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.