Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5039
Title: Programme-Methodological Support of School and Family Interaction in the Formation of the Pupils’ of Primary School Environmentally Expedient Behavior
Other Titles: Програмно-методичне забезпечення взаємодії школи і сім'ї у формуванні екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів
Authors: Сбруєва, Аліна Анатоліївна
Sbruieva, Alina Anatoliivna
Колишкіна, Алла Петрівна
Kolyshkina, Alla Petrivna
Keywords: екологічно доцільна поведінка
екологічне виховання
програма «Екосвіт»
учні початкової школи
екологічний гурток
батьки учнів початкових класів
environmentally expedient behavior
environmental education
program "Ecoworld"
primary school pupils
ecological circle
parents of the primary school pupils
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Sbruieva, А. Programme-Methodological Support of School and Family Interaction in the Formation of the Pupils’ of Primary School Environmentally Expedient Behavior [Текст] / А. Sbruieva, А. Kolyshkina // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018 – № 3 (77). – С. 240–254.
Abstract: У статті розв'язується проблема методичного забезпечення з екологічного виховання учнів початкових класів. Мета дослідження полягає в обгрунтуванні авторської програми «Екосвіт» з формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів у взаємодії школи і сім'ї. Для досягнення мети в публікації використано комплекс спеціальних діагностичних методів: опитування учнів; бесіди; спостереження за поведінкою школярів у природі в реальних умовах та умовах експерименту; розв'язання учнями проблемних ситуацій взаємодії з природою. Розроблено методичне забезпечення з екологічного виховання учнів початкових класів: програмно-методичний комплекс «Екосвіт», який охоплює програму екологічного гуртка «Екосвіт» і методичні рекомендації щодо організації його роботи; методичні рекомендації для роботи з батьками щодо формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів. Доведено, що активізація взаємодії батьків із учителем, урізноманітнення форм і методів роботи з батьками та учнями, залучення батьків до безпосередньої участі в навчально-виховному процесі з формування екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів засвідчили якісно новий рівень організації екологічного виховання школярів.
The article is devoted to the formation of the pupils' environmentally expedient behavior in the interaction between school and family; the problem of methodological support for environmental education of the primary school pupils is being solved. The aim of the article is to substantiate the author's programme "Ecoworld" on the formation of the environmentally expedient behavior of the primary school pupils in the interaction between school and family. In order to achieve the aim of the publication, a set of special diagnostic methods was used, through which separate components of the investigated quality were measured successively: polling students to identify knowledge about environmental behavior and interactions in nature, environmentally expedient behavioral motives, environmental activities. The methodological support for the environmental education of the primary school pupils is developed: the programme-methodological complex "Ecoworld" ("Ekosvit"), which covers the program of the ecological circle "Ecoworld" ("Ekosvit") and methodological guidelines for the organization of its work; methodological guidelines for work with parents regarding the formation of the environmentally expedient behavior of the primary school pupils. It has been proved that activation of interaction between parents and the teacher, diversification of forms and methods of work with parents and pupils, and involvement of parents in the direct participation in the educational process for the formation of environmentally expedient behavior of the primary school pupils showed a qualitatively new level of organization of the environmental education of schoolchildren.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5039
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sbruieva.pdf915,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.