Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/5002
Title: Форми організації навчання учнів з використанням корпоративної соціальної мережі Yammer
Other Titles: Forms оf Teaching Students with Using Corporate Social Network Yammer
Authors: Литвинова, Світлана Григорівна
Lytvynova, Svitlana Hryhorivna
Keywords: середня загальноосвітня школа
корпоративна соціальна мережа
учитель
форми навчання
форми організації навчання
класифікація
ХОНС
ЕСМ
secondary school
corporate social network
teacher
learning
forms of learning
classification
COLE
ESN
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Литвинова, С. Г. Форми організації навчання учнів з використанням корпоративної соціальної мережі Yammer [Текст] / С. Г. Литвинова // Актуальні питання природничо-математичної освіти : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон [та ін.], голова редкол. О. С. Чашечникова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (9). – С. 166–176.
Abstract: У статті узагальнено історичні організаційні системи та виокремлено сучасні форми організації навчання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах і з’ясовано, що сучасна система освіти, базуючись на класно-урочній системі в основу якої покладено урок, включає і такі організаційні форми як індивідуальне, диференційоване навчання учнів, метод проектів, а також систему додаткових занять. Враховуючи зростаючий інтерес учнівської молоді до комунікації в електронних соціальних мережах (ЕСМ), визначено їх місце в інформаційному освітньому середовищі. У статті здійснено класифікації об’єктів й суб’єктів використання ЕСМ, що допоможуть учителю, керівникам шкіл налагодити навчання учнів у корпоративних соціальних мережах. Обґрунтовано основні компоненти корпоративної соціальної мережі (КЕСМ): форми організації навчання (індивідуальну, групову, колективну), форми навчання (вікторина, дебати, дискусія, фоторозповідь, конкурс есе, віртуальна екскурсія, міні-проект, веб-квест, конференція, відео-урок), бази даних. Здійснено деталізацію окремих аспектів використання визначених форм навчання учнів в КЕСМ загальноосвітнього навчального закладу за видами соціальних об’єктів (повідомлення, індивідуальні повідомлення, відео-файли, фото, аудіо-файли, документи, коментарі, бліц-опитування).
This article summarizes the historical organizational systems and separates the modern forms of secondary school’s students’ education. It was found out that the modern education system with the class-task system, which is based on the lesson, includes such organizational forms as an individual, differentiated teaching of students, project method and system of extra studies. Taking into consideration the growing interest of students to electronic communication in social networks (ESN), it was defined their place in the information educational environment. There were made the classification of objects and use of ESN to help the teacher, heads of schools to teach students in the corporate social networks by the author. The basic components of corporate social networks (СESN): forms of learning activity (individual, group, collective), forms of learning (quiz, debates, discussions, photo-story, essay contest, a virtual tour, mini design web quest, conference video-lesson), database. It was revealed the details of certain aspects of the use of certain forms of training students in ESN of educational institution by the type of social objects (messages, individual messages, video files, photos, audio files, documents, comments, and blitz-survey).
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/5002
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lytvynova.pdf1,49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.