Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4994
Title: Компетентнісно орієнтовані завдання як важливий чинник формування когнітивної складової математичної компетентності майбутніх інженерів
Other Titles: Competence-Oriented Tasks аs аn Important Factor Formation Cognitive Component Mathematical Competence оf Future Engineers
Authors: Хом’юк, Віктор Вікторович
Khomiuk, Viktor Viktorovych
Хом'юк, Ірина Володимирівна
Khomiuk, Iryna Volodymyrivna
Keywords: вища математика
компетентність
компетентнісно орієнтовані завдання
майбутній інженер
математична компетентність
higher mathematics
competence
competence-oriented objectives
future engineers
mathematical competence
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Хом’юк, В. В. Компетентнісно орієнтовані завдання як важливий чинник формування когнітивної складової математичної компетентності майбутніх інженерів [Текст] / В. В. Хом’юк, І. В. Хом’юк // Актуальні питання природничо-математичної освіти : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон [та ін.], голова редкол. О. С. Чашечникова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (9). – С. 107–113.
Abstract: У статті проаналізовано концептуальні ідеї компетентнісного підходу у контексті підготовки майбутнії фахівців у вищій школі. Визначено, що з точки зору компетентнісного орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу у ВНЗ зміст математичної освіти має бути спрямований на досягнення таких цілей: формування особистості студентів, розвиток їх інтелекту й здібностей до логічного та алгоритмічного мислення; оволодіння студентами основами математичного апарату, прийомами математичної діяльності, які необхідні у вивченні спецпредметів та в майбутній практичній діяльності; вироблення навичок самостійного вивчення наукової літератури з математики та її застосувань; навчання основним математичним методам, які необхідні для аналізу та моделювання процесів, явищ при пошуку оптимальних розв’язків методом обробки та аналізу результатів експериментів; формування уявлень про вищу математику як форму опису і метод пізнання дійсності; виховання студентів у процесі навчання математики; формування позитивного ставлення та інтересу до математичних дисциплін. Обгрунтовано доцільність розроблення компетентнісно орієнтованих завдань з вищої математики, які у процесі навчання вищої математики виступають у ролі технологічного інструмента реалізації компетентнісного підходу, забезпечують позитивну настанову на математичну діяльність. Розкрито особливості контруювання компетентнісно орієнтованих завдань із використання таксономії педагогічних цілей Б.Блума, в якій визначаються способи класифікації розумових умінь, від найпростіших навчальних дій (знання, розуміння, застосування) до найскладніших (аналіз, синтез, оцінка). Автором запропоновано конструктор компетентнісно орієнтованих завдань з вищої математики та на ведено приклади розроблених завдань із теми «Векторна алгебра».
The article analyzes the conceptual ideas competence approach in the context of the preparation of the future experts in higher education. It was determined that in terms of competency oriented approach to the educational process in high school mathematics education content should be aimed at achieving the following objectives: formation of individual students develop their intelligence and capacity for logic and algorithmic thinking; mastering the basics of mathematical tools, methods of mathematical activities that are necessary to study special items and future practice; develop skills of independent study of scientific literature on mathematics and its applications; learning basic mathematical methods that are required for analysis and modeling of processes and phenomena in finding optimal solutions by processing and analyzing the results of experiments; forming notions of higher mathematics as a form describing the method of understanding reality; education students in learning mathematics; creating a positive attitude and interest in the mathematical sciences. The necessity of competence development oriented tasks from higher mathematics that in learning higher mathematics act as technological tool to implement competency approach, provide positive guidance for mathematical operations. The features of this type of design problems with the taxonomy of educational objectives B.Blum, which defined ways of classifying mental skills, from simple educational activities (knowledge, comprehension, application) to the most complex (analysis, synthesis, evaluation) were disclosed . The author of the proposed designer competence oriented tasks from higher mathematics and examples of developed tasks on the topic "vector algebra" are given.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4994
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khomiuk.pdf289,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.