Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4978
Title: Феномен «самоосвіта»: суть, етапи, рівні, структура, джерела та особливості здійснення
Other Titles: The Phenomenon оf "Self-Education": the Essence, Stages, Levels, Structure, Sources, аnd Nuanses оf Providing
Authors: Савош, Валентин Олексійович
Savosh, Valentyn Oleksiiovych
Keywords: самоосвіта
система неперервної освіти
навчання
знання
вміння
навички
компетентності
особистість
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Савош, В. О. Феномен «самоосвіта»: суть, етапи, рівні, структура, джерела та особливості здійснення [Текст] / В. О. Савош // Актуальні питання природничо-математичної освіти : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон [та ін.], голова редкол. О. С. Чашечникова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (9). – С. 51–57.
Abstract: У статті різнобічно проаналізовано феномен «самоосвіта» в контексті сутнісного змісту поняття «освіта», з’ясовано етапи розвитку освіти, конкретизовано рівні становлення самоосвітньої діяльності, визначено джерела, структуру, особливості здійснення самоосвіти в умовах сучасного інформаційного навчального середовища. У контексті неперервної освіти увагу акцентовано на освіті як системі, процесі та результаті. У нашому трактуванні феномен «самоосвіта» постає як самостійна й цілеспрямована діяльність суб’єкта, спрямована на оволодіння новими знаннями, вміннями, навичками і вдосконалення набутих відповідно до свідомо поставленої мети та з орієнтацією на майбутній стан розвитку суспільства. До орієнтирів визначення змісту самоосвіти відносимо: відповідність суспільному розвитку; орієнтованість на постійний особистісний та професійний розвиток. Цілісне представлення самоосвіти вбачаємо у поєднанні доробку С. Суслонової щодо виокремлення трьох етапів становлення самоосвіти (етап неусвідомленої самоосвіти; етап здійснення самоосвіти на основі зовнішньої мотивації; етап внутрішньої мотивації до самоосвіти й формування самоосвітньої діяльності) з доробком В. Єжеленко який стосується п’яти рівнів розвитку самоосвітньої діяльності (рівень взаємодії, рівень самоствердження, рівень перетворення, рівень пізнання, рівень самовираження). Інтернет-самоосвіту розглядаємо як засіб отримання інформації для самоосвіти.
The article comprehensively analyzes the phenomenon of "self-education" in the context of the essential meaning of "education", there were clarified stages of education, specified level of self-education establishment, defined source, structure and peculiarities of self in today's information learning environment. In the context of lifelong learning attention was paid to education as system; process and result. Our interpretation of the phenomenon of "self-education " appears as a separate entity and purposeful activity aimed at the acquisition of new knowledge, skills and improvement of acquired pursuant to consciously goal-oriented and future state of society. By determining the content of self-education, we include: compliance with social development; focus on continuous personal and professional development. Self-education as a process characterized by three stages of formation (step unconscious self, self-realization phase based on external motivation, internal motivation to stage self-forming and self-education) and five levels of self-education (level of cooperation, the level of self-transformation level, the level of knowledge the level of expression). Internet self-education to consider information for self-education.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4978
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savosh.pdf277,2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.