Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4976
Title: Методика організації віртуальної екскурсії з біології на тему «Вивчення біорізноманіття (на прикладі своєї місцевості)» (9 кл)
Other Titles: The Methodology оf the Organization оf the Virtual Biology Excursionon а Topic "Biological Diversity Study (Local Regiona San Example)" (the 9th Class)
Authors: Москаленко, Микола Павлович
Moskalenko, Mykola Pavlovych
Вакал, Анатолій Петрович
Vakal, Anatolii Petrovych
Міронець, Людмила Петрівна
Mironets, Liudmyla Petrivna
Keywords: шкільна програма з біології
вчитель біології
віртуальна екскурсія
об’єкти природно-заповідного фонду
біорізноманіття
фото та відео матеріали
логічно-понятійна модель екскурсії
school biology curricula
biology teacher
virtual excursion
objects of the nature reserve fund
biodiversity
photo and video materials
logical conceptual model of excursion
Issue Date: 2017
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Москаленко, М. П. Методика організації віртуальної екскурсії з біології на тему «Вивчення біорізноманіття (на прикладі своєї місцевості)» (9 кл) [Текст] / М. П. Москаленко, А. П. Вакал, Л. П. Міронець // Актуальні питання природничо-математичної освіти : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: В. Г. Бевз, Н. В. Бровка, В. Ватсон [та ін.], голова редкол. О. С. Чашечникова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (9). – С. 45–51.
Abstract: У статті проаналізовано вимоги до успішного проведення екскурсії на тему «Вивчення біорізноманіття (на прикладі своєї місцевості)». Проведення таких екскурсій передбачає наявність природних угрупувань, що зазнали мінімальних антропогенних змін. Це об’єкти природно-заповідного фонду, у своїй більшості недоступні для реальної екскурсії. Тому єдиним способом успішного виконання шкільної програми з біології є віртуальна екскурсія. Створення такої віртуальної екскурсії може відбуватися у два способи. Перший з них передбачає використання вже викладених в Інтернет відео та фото потрібних об’єктів. Але в мережі розміщені здебільшого матеріали про найбільші заповідники та національні парки загальнодержавного значення, які мають суто популярний характер і не відповідають вимогам шкільної екскурсії на дану тему. Інший шлях створення віртуальної навчальної подорожі - це екскурсії, які розробляє сам вчитель. У цьому випадку вчитель біології обирає маршрут, який повинен пройти через різні природні біотопи. Саме там існує чисельний набір видів, адаптованих до різноманітних факторів середовища. Головна вимога до фото та відео матеріалів віртуальної екскурсії на дану тематику: в кадрі повинна бути не просто найбільша кількість видів, а представники різних систематичних груп під час їх взаємодії. Учнів можна залучити до монтажу відібраного матеріалу.Такі матеріали з коментарями вчителя, супутніми запитаннями та завданнями стимулюють не лише зорову пам’ять учнів, а й потребу аналізувати, порівнювати, виділяти головне та другорядне у наданому матеріалі. Це збільшує ефективність проведення віртуальної екскурсії як форми та методу навчання.
The demands to the successful carrying out of the ‘Study of biodiversity (local region as an example)” excursion are analyzed in the article. Giving such tours requires the existence of the natural groupings that underwent the minimal anthropogenic changes. These objects of the nature reserve fund are mostly inaccessible to the real excursion. That is why the single means to fulfill the school biology curricula is to organize the virtual excursion. The creation of it could run in two ways. According to the first the video and photos of the necessary objects found out in internet are used. Still in general access there are mostly materials about the biggest reserves and the nationwide national parks for non-specialist reader, given information does not fulfill the demands of the school curricula to the specific topic. Another way is to create the virtual excursion directly by a teacher. In this case the biology teacher chooses the route for survey by himself, paying attention to the natural biotopes where the wide range of species adapted to the different conditions of the environment exists. The main demand to the photo and video materials for the such topical virtual excursion is the presence in the shot of the representatives of different systematical groups during there interplay not just as many species as possible. The pupils could help with the cutting visual materials as well. Such video and photos with the teacher’s commentaries, passing questions and tasks stimulate not only the visual memory of the pupils but also push the need to analyze, compare, find out the main and the secondary points in the provided material. It increases the effectiveness of the carrying out of the virtual excursion as an educational means.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4976
Appears in Collections:Актуальні питання природничо-математичної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moskalenko.pdf285,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.