Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4923
Title: Освіта в реаліях Болонського процесу та її переваги в інтеграції європейського освітнього простору
Other Titles: Education in the Realities of the Bologna Process and Its Advantages in the Integration of the European Educational Area
Authors: Кулішов, В. В.
Kulishov, V. V.
Keywords: освіта
економіка
економічна наука
економічні дисципліни
безперервна освіта
реформування
вища освіта
Болонський процес
середня школа
спеціалізація
education
economy
Economics
economic disciplines
life-long education
reforming
higher education
Bologna process
high school
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Кулішов, В. В. Освіта в реаліях Болонського процесу та її переваги в інтеграції європейського освітнього простору [Текст] / В. В. Кулішов // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 260–269.
Abstract: У статті розглянуто та досліджено питання сучасного розвитку середньої та вищої освіти в реаліях загальноєвропейського освітнього простору, проаналізовано тривалість навчання в системі середньої школи, визначено деякі напрями реформування та розвитку вищої освіти, шляхи оптимізації використання економічних знань і необхідність вивчення економіки усистемі неперервно'іосвіти.
The article deals with the questions of modern development of secondary and higher education in reality of all European educational space. The term of secondary education has been analyzed. Some directions of reforming and developing and higher education have been determined. The ways of optimization of using economic knowledge and necessity to learn Economics in the system of continuous education have been introduced.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4923
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulishov.pdf161,05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.