Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4915
Title: Шкільна освіта Великої Британії: історія і сучасність
Other Titles: School Education of Great Britain: History and the Present
Authors: Огієнко, Олена Іванівна
Ohiienko, Olena Ivanivna
Keywords: шкільна освіта
освіта впродовж життя
якість освіти
реформа
тенденція
глобалізація
неперервність
ретроспективний аналіз
school education
lifelong education
quality education
reform
trends
globalization
continuity
retrospective analysis
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Огієнко, О. І. Шкільна освіта Великої Британії: історія і сучасність [Текст] / О. І. Огієнко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О Лазарев, О. І. Огієнко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (12). – С. 187–196.
Abstract: У статті на підставі ретроспективного аналізу становлення та розвитку системи шкільної освіти Великої Британії визначено сутність, провідні шляхи і тенденції її реформування, адже саме ця країна провела низку радикальних реформ, які були спрямовані на підвищення якості шкільноїосвіти.
In the article on the basis of the retrospective analysis of formation and school education development in Great Britain the essence, ways and tendencies of its reforming are defined, because this country had a number of radical reforms that were aimed at improving the quality of school education.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4915
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogienko.pdf149,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.