Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4801
Title: Investigating the role of tourism in the conservation and sustainable development of the environment: a geographic approach
Other Titles: Дослідження ролі туризму у збереженні та сталому розвитку довкілля: географічний підхід
Authors: Джафарі, Махтаб
Jafari, Mahtab
Keywords: довкілля
environment
збереження природи
conservation
сталий розвиток
sustainable development
географічний підхід
geographic approach
туризм
tourism
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Citation: Jafari, M. Investigating the role of tourism in the conservation and sustainable development of the environment: a geographic approach [Текст] / M. Jafari // Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; редкол.: Б. М. Нешатаєв (гол. ред.), А. О. Корнус та ін. – Суми, 2018. – Вип. 9. – С. 183–199.
Abstract: Tourism is always embracing economy, social and environmental impacts. For this reason, the policy of sustainable development of tourism is necessary. The general approach is that governments have paid attention to tourism ecologically in the long run. This is approved and financially self-sufficient, and from the perspective of social and moral for local communities is beneficial and promising. The aim of this study is to evaluate the effects of wetland ecosystem conservation and environmental sustainability of tourism in rural areas. The purpose of applied research and in terms of data collection is descriptive and analytical. The study population consists of 3 villages’ Khawmirabad rural district, Sarkol Zarivar which in the whole 93 villages of this area, a number of villages was selected. Sample households of the village and randomly classified and 12 villages were selected. Cochran formula used to determine the sample size and questionnaire to 330 randomly selected villages were selected among heads of households. The validity of the test Cronbach's alpha was 0.77 percent. For statistical analysis of data from one sample -t- test, chi-square test and ANOVA test in SPSS software is used. The results show that tourism in economic and socio-cultural aspects have a positive impact on the conservation and sustainable development of the environment.
Туризм завжди має економічні, соціальні та екологічні наслідки, виходячи з чого необхідною є політика сталого розвитку туризму. Загальний підхід полягає в тому, що уряди постійно звертають увагу на екологічний туризм. Це явище схвалене і фінансово самодостатнє, а з соціальної та моральної точок зору є корисним і перспективним для місцевих громад. Метою даного дослідження є оцінка впливів туризму на екосистем водно-болотних угідь, що охороняються, та екологічну стійкість сільської місцевості. З точки зору прикладних досліджень та збору даних, мета даної статті має описовий та аналітичний характер. Територія дослідження включає поселення Хаммірабадського сільського району місцевості Сарколь Зарівар, яка в цілому включає 93 поселення, з котрих і було обрано певну кількість сіл. Окремі домогосподарства були класифіковані з подальшим вибором 12 сіл. Для визначення розміру вибірки і кількості запитань у анкеті, яка охопила 330 керівників домогосподарств, було використано формулу Кокрана. Дійсність альфа тесту Кронбаха становила 0,77%. Для статистичного аналізу даних кожного елемента вибірки, який було проведено у комп’ютерній програмі SPSS, застосовано критерій хі-квадрат i тест ANOVA. Результати показують, що туризм в економічному та соціокультурному плані позитивно впливає на збереження та сталий розвиток навколишнього середовища.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4801
ISSN: 2413-8800
2524-2598
Appears in Collections:Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jafari_investigating.pdfОсновна стаття1,12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.