Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4793
Title: Деякі особливості морфології подів як окремих форм западинного рельєфу
Other Titles: Peculiarities in Morphology of Hollows as Separate Forms of Depression Relief
Authors: Слюта, Володимир Борисович
Slyuta, Volodymyr Borysovych
Гнида, Ангеліна Сергіївна
Hnyda, Anhelina Serhiivna
Райська, Анастасія Юріївна
Raiska, Anastasiia Yuriivna
Keywords: западинний рельєф
depression relief
суфозійно-просадкові явища
suffusion and subsiding phenomena
мікрозападини
micro-depressions
мезорельєф
mesorelief
степові блюдця
alkali flat
поди
hollows
Issue Date: 2018
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Citation: Слюта, В. Б. Тенденція розвитку мікрозападинних морфоскульптур на меліорованих землях на прикладі осушувальної системи «Кучинівка» [Текст] / В. Б. Слюта, А. С. Гнида, А. Ю. Райська // Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; редкол.: Б. М. Нешатаєв (гол. ред.), А. О. Корнус та ін. – Суми, 2018. – Вип. 9. – С. 124–130.
Abstract: Розглянуто особливості будови та літології подів як окремої форми западинного рельєфу. Головна увага приділена розвитку даних утворень на Інгулецькому зрошуваному масиві, який являється типовим для масивів, розташованих на лесовій рівнині Причорноморської западини. Здійснено спробу порівняльної характеристики подів та степових блюдець. Розглянуто ґрунти які розвинуті в подах і на схилах долин, що примикають до них та на дні неглибоких подів. На розглянутій території було виявлено дев’ять різновидів подів за морфологічними ознаками, літологічним складом та за ступенем оглeєності. Також розглянуто води досліджуваних об’єктів та алювіальних відкладів терас. Водам подових відкладів властива слабка мінералізація, вони мають здебільшого гідрокарбонатний склад. Звернуто увагу на коливання рівня води западин в порівнянні з прилеглими територіями та її коливання в результаті зрошення у зв’язку зі зростанням поверхневого стоку.
The peculiarities of the structure and lithology of the hollows are investigated as a separate form of depression relief. The main attention is paid to the development of these objects on the Inhulets Irrigate Solid Mass, which is typical for the solid masses located on the forest plain of the Black Sea Depression. An attempt was made to compare the characteristics of the hollows and alkali flats. The soils developed in the hollows, on the slopes of the valleys adjacent to it and at the bottom of small hallows are investigated. In the examined area, nine species of hollows were identified by the morphological features, lithological consistency and degree of glayzation. In addition, the water of investigated objects and alluvial deposits of terraces are examined. The water of the hallow deposits is characterized by weak mineralization, it has mostly hydrocarbonate consistency. The attention is paid to fluctuations in the level of water of the depressions in comparison with the adjacent territories and its fluctuation as a result of irrigation in connection with the increase of surface runoff.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4793
ISSN: 2413-8800
2524-2598
Appears in Collections:Наукові записки Сумського державного педагогічного університету. Географічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slyuta_Raiska_Hnyda_Peculiarities.pdfОсновна стаття418,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.