Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4765
Title: Компетентнісний підхід до професійної підготовки кваліфікованих робітників швейного профілю
Other Titles: Competence Approach to Professional Training of Skilled Workers of Sewing Profile
Authors: Короткова, Л. I.
Korotkova, L. I.
Keywords: компетентнісний підхід
компетенції
ключові компетенції
компетентність
професійна компетентність
професійна компетентність кваліфікованого робітника
competence approach
competence
key competencies
professional competence
professional competence of qualified workers
Issue Date: 2011
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Короткова, Л. I. Компетентнісний підхід до професійної підготовки кваліфікованих робітників швейного профілю [Текст] / Л. I. Короткова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2011. – № 4–5 (14–15). – С. 91–102.
Abstract: Одним із стратегічних напрямів реформування вітчизняної освіти є впровадження компетентнісного підходу, що підсилює практичну зорієнтованість освіти, її предметно-професійний аспект, підкреслює роль досвіду, умінь практично реалізувати знання, вирішувати завдання. Саме такий підхід у системі професійно- технічної освіти зумовлює перегляд змісту навчання відповідно до вимог суспільства та європейських стандартів, збереження досвіду й надбань вітчизняної підготовки кадрів для швейноїгалузі на сучасному етапі.
The introduction of competence approach is one of the strategic directions of reforming the national education which could increase the practical orientation of education and subject-professional dimension; the appliance of competence approach could underlines the role of experience, implement the knowledge and solve the problems. Precisely such an approach in the system of vocational education determines review the content of training according to society's demands and the European standards, and also offers approaches to saving of experience and achievements of national training system for sewing industry.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4765
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korotkova.pdf169,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.