Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4655
Title: Освітня технологія: еволюція поняття, концепцій і змісту в педагогічній науці та навчальній практиці
Other Titles: Educational Technology: Evolution of Concept, Conceptual and Rich in the Pedagogical Since and Practical of Educating
Authors: Лазарєв, Микола Остапович
Lazariev, Mykola Ostapovych
Keywords: освітня технологія
педагогічна технологія
технологія навчання
технологізація освіти
евристичні та алгоритмічні способи навчання
самореалізація особистості
educational technology
pedagogical technology
technology of educating
technological of education
heuristic and algorithmic methods of educating
self¬realization of personality
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Лазарєв, M. О. Освітня технологія: еволюція поняття, концепцій і змісту в педагогічній науці та навчальній практиці [Текст] / M. О. Лазарєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 90–104.
Abstract: З позицій системного та історико-педагогічного підходів розглянуто трансформації поняття, концептуальних і змістових характеристик освітніх (педагогічних) технологій у зарубіжній і вітчизняній педагогіці. З'ясовано об'єктивні причини технологізації сучасного навчального процесу та необхідності поєднання евристичних та алгоритмічних способів навчання. Викладено авторську позицію щодо вибору перспективних технологій навчання для успішної самореалізації особистості в сучасних умовах.
From positions system history and pedagogical approaches transformation of concept is considered, conceptual and rich in content descriptions of educational (pedagogical) technologies in foreign and home pedagogic. Objective reasons technological of modern educational process and necessity combination of heuristic and algorithmic methods educating are found out. Authorial position of choice perspective technologies educating is expounded for successful self-realization of personality in modern terms.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4655
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lazarev.pdf183,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.