Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4216
Title: Proces rozwijania postawy twórczej dziecka podczas zajęć muzycznych i zintegrowanych w szkole podstawowej – doświadczenia polskie
Other Titles: The Formation of a Creative Position of the Child at the Musical and Integrated Classes in Basic School: the Polish Experience
Процес формування творчої позиції дитини під час музичних та інтегрованих занять в основній школі польський досвід
Authors: Слик, Урсула
Slyk, Ursula
Keywords: творча позиція
музичні та інтегровані заняття
основна школа
creative position
music and integrated classes
basic school
Issue Date: 2014
Citation: Слик, У. Процес формування творчої позиції дитини під час музичних та інтегрованих занять в основній школі польський досвід [Текст] / У. Слик // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, А. Єремус-Левандовська [та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – Вип. 1–2 (3–4). – С. 174–182.
Abstract: Польська педагогіка популяризує такі концепції виховання й навчання, які відповідають сучасному етапу суспільного розвитку, коли актуалізується потреба в особистості, здатної до творчого мислення й самореалізації. У навчально-виховному процесі розвиток креативності повинен супроводжуватися формуванням моральних цінностей з опорою на відповідальність та витривалість. Сутнісну характеристику творчих музичних занять становить стимулювання уяви, креативного мислення та творчої спрямованості особистості. Переживання і засвоєння музики відіграють вагому роль в основній школі, а вчитель повинен стимулювати активність дитини через зацікавлення музичною творчістю. Потрібно не тільки надавати знання, але й, перед усім, впливати на емоційність і безпосередність кожної дитини. У статті презентована дослідницька програма розвитку творчої позиції учнів на музичних та інтегрованих заняттях в основній школі.
Polish pedagogy promotes the concepts of education and training that meet the current stage of social development, when the need for updated personality, capable of creative thinking and self-realization is urgent. In the educational process the development of creativity must be accompanied by the formation of moral values based on responsibility and endurance. The essential characteristics of creative music lessons are to stimulate the imagination, creative thinking and creative direction of the individual. The experience and mastering music plays a key role in basic school, and the teacher should encourage the child’s activity through interest in musical creativity. It should not only provide knowledge, but, above all, to influence emotion and spontaneity of each child. The paper has presented the research program of the artistic positions of the students of music and integrated classes in basic school.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4216
Appears in Collections:Актуальні питання мистецької освіти та виховання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slyk.pdf533,66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.