Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4173
Title: Навчання історії розумово відсталих школярів у 30-х – 40-х роках ХХ століття
Other Titles: Education History Mentally Retarded Children in 30 - 40 of the Twentieth Century
Authors: Косенко, Юрій Миколайович
Kosenko, Yurii Mykolaiovych
Keywords: розумово відсталі діти
історія
методика викладання історії
30-ті – 40-ві роки ХХ століття
mentally retarded children
history
methodology of history
30-s – 40-s of the twentieth century
Issue Date: 2015
Publisher: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Citation: Косенко, Ю. М. Навчання історії розумово відсталих школярів у 30-х – 40-х роках ХХ століття [Текст] / Ю. М. Косенко // Актуальні питання корекційної освіти : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : ПП Медобори-2006, 2015. – Вип. V, т. 1. – С. 146–155.
Abstract: У статті висвітлено проблему вивчення історичного матеріалу розумово відсталими дітьми в радянській Україні у 30-х – 40-х роках ХХ століття, розглянуто питання становлення шкільного курсу «Історія СРСР» як самостійного навчального предмету у допоміжних навчальних закладах у 30-х – 40-х роках минулого століття. Проаналізовано роботи видатних радянських вчених-дефектологів щодо проблеми викладання історії у допоміжній школі, а саме розроблені ними вимоги до підручників для розумово відсталих школярів та необхідність застосування пропедевтичних заходів перед вивченням історії учнями з розумовою відсталістю. Вивчено погляди науковців щодо методики викладання історії учням допоміжної школи, досліджено змістовий компонент шкільного курсу «Історія СРСР» 30-х – 40-х років ХХ століття та встановлено, що у цей період учням, переважно, викладалася історія про боротьбу народних мас за краще життя, про революційні події 1905 та 1917 років, про життя та політичну діяльність лідерів ВКП(б) В. І. Леніна, Й. В. Сталіна тощо. Проаналізовано вимоги до знань, умінь і навичок з історії для учнів 6-7-х класів допоміжної школи за програмою 1938 року видання та програмові вимоги з історії для 5-7-х класів допоміжної школи від 1940 року. Відмічено надмірну заполітизованість цієї шкільної дисципліни, визначено кількість годин відведених на вивчення навчальних предметів «Історія СРСР» та «Конституція СРСР» у 30-х – 40-х роках минулого століття. Встановлено тісний взаємозв’язок між ідеологією радянської влади та змістом курсу історії, як у допоміжній школі, так і у масових навчальних закладах, визначено великі сподівання тогочасних партійних можновладців на виховні можливості курсу історії, а саме у таких аспектах, як суспільна й політична активність, атеїзм, патріотизм, інтернаціоналізм тощо.
The article deals with the problem of studying historical material mentally retarded children in Soviet Ukraine within the 30-s – 40-s of the twentieth century. The article deals with the problem of a school course «History of the USSR» as a separate school subject in special schools in the 30-s – 40-s the last century. The analysis scientific work of prominent Soviet scientists defectologists the problem of history teaching in special school, elaborate out their requirements for textbooks for mentally retarded children and the need for propedeutics to study history children with mental retardation. investigated the views of scientists on methods of teaching history to children at a special school, investigated content component school course «History of the USSR» 30-s – 40-s of the twentieth century and found that during this period the children are mostly taught the masses struggle for a better life, revolutionary events of 1905 and 1917 the last, life and politics leaders of the VKP(b) of V. I. Lenin, I. V. Stalin and others. Analyzed the requirements for knowledge and skills in history for mentally retarded children 6-7 for a program special school in 1938 edition and program requirements in History for 5-7 grade special school from 1940, noted the excessive politicization of school discipline, defined number of hours allotted on the study subjects «History of the Soviet Union» and «Constitution of the USSR» in the 30-s – 40-s of last century. Establish a close relationship between the ideology of Soviet power and content of the course of history, both in special school and in mass school, set high expectations of the then party in power at the educational opportunities the course of history, namely in such aspects of education as a social and political activity, atheism, patriotism, internationalism and more.
Description: Публікація висвітлює результати дослідження проблеми навчання історії розумово відсталих школярів у 30-40-х роках минулого століття
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4173
ISSN: 978-966-1
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття. Косенко..pdfНавчання історії розумово відсталих школярів у 30-х – 40-х роках ХХ століття378,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.