Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/4172
Title: Формування історичних знань у розумово відсталих учнів у радянській Україні у 50-60-х роках ХХ століття
Other Titles: Formation of Historical Knowledge in Mentally Retarded Children in Soviet Ukraine in the 50 - 60 Year
Authors: Косенко, Юрій Миколайович
Kosenko, Yurii Mykolaiovych
Keywords: розумово відсталі учні
курс історії
методика навчання історії
50-ті – 60-ті роки ХХ століття
mentally retarded children
course of history
methods of teaching history
50-60 years of the twentieth century
Issue Date: 2015
Publisher: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Citation: Косенко, Ю. М. Формування історичних знань у розумово відсталих учнів у Радянській Україні в 50-х – 60-х роках ХХ століття [Текст] / Ю. М. Косенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – № 29. – С. 49–53.
Series/Report no.: 19;
Abstract: У статті досліджується проблема навчання історії дітей із розумовою відсталістю на території України у 50-х – 60-х роках ХХ століття. Здійснено аналіз підручників історії, які використовувалися у допоміжних школах у вищезазначений період. Досліджено зміст курсу історії СРСР для розумово відсталих школярів середини ХХ століття. Висвітлено методи формування історичних знань в учнів спеціальних навчальних закладів. Описано найбільш популярні позакласні форми вивчення історії розумово відсталими дітьми. Вивчено погляди вчених-дефектологів цього періоду щодо підвищення якості засвоєння навчального матеріалу розумово відсталими школярами на уроках історії. Зазначено, що учні українських допоміжних шкіл вивчали найбільш яскраві історичні епізоди, присвячені життю мешканців Росії за кріпацьких та капіталістичних часів, подіям 1917 року у Петрограді та приходу більшовиків до влади, радянському періоду вітчизняної історії. Відмічено, що лише два епізоди курсу історії СРСР були присвячені минулому України: Переяславській Раді та битві російської армії зі шведським військом під Полтавою у 1709 році. Встановлено, що у 50-х – 60-х роках ХХ століття курс «Історія СРСР» викладався у 7-8 класах допоміжної школи.
This article examines the problem of history teaching children with mental retardation in Ukraine in the 50 – 60 years of the twentieth century. The analysis of history textbooks that were used in special schools in the aforementioned period. The content of the course of history of the USSR for mentally retarded children mid-twentieth century. Deals with methods of forming historical knowledge in mentally retarded children. We describe the most popular forms of extracurricular study of the history of mentally retarded children. Studied the views of scientists defectology this period to improve the quality of learning mentally retarded children in history lessons. Stated that the Ukrainian children of the schools studied most vivid historical episodes devoted to the life of people in Russia the capitalist era, the events of 1917 in Petrograd and coming to power Bolsheviks, the Soviet period of national history. It is noted that only two episodes course of Soviet history were devoted to Ukraine’s past: Pereiaslav Council and the battle the Russian army with Swedish army in Poltava 1709. Found that in the 50-60-ies course «History of the USSR» taught 7-8 class in special school.
Description: Матеріал висвітлює особливості навчання історії розумово відсталих школярів у 50-60-х роках минулого століття
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/4172
ISSN: 2310-0893
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ю.Косенко. Стаття.pdfФормування історичних знань у розумово відсталих учнів у радянській Україні в 50-60-х роках ХХ століття582,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.