Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3624
Title: Теоретико-методологічні засади здорового способу життя як визначна запорука виховання суб'єкта громадянського суспільства
Other Titles: Theoretical-Methodological Basis of Wholesome Form as to Specify Guaranty Training Subject of Civil Society
Authors: Івашковський, В. В.
Ivashkovskyi, V. V.
Keywords: здоровий спосіб життя
виховання
суб'єкт
громадянське суспільство
особисті властивості
готовність
мотивація
самооцінка
самоаналіз
самокритика
wholesome method life
education
subject
civil society
individual peculiarity
preparedness
motivation
itself assessment
itself analysis
itself criticism
Issue Date: 2012
Publisher: СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Івашковський, В. В. Теоретико-методологічні засади здорового способу життя як визначна запорука виховання суб'єкта громадянського суспільства [Текст] / В. В. Івашковський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – №1 (19). – С. 97–106.
Abstract: Серед основних стратегічних завдань реформування освіти в Україні для сучасної школи чільне місце посідають відродження та розбудова національної системи освіти як найважливішої ланки у вихованні свідомих громадян держави, формування освіченої творчої особистості, становлення її фізичного і морального здоров'я, відтворення й трансляція культури і духовності в усій різноманітності вітчизняних та світових зразків.
Among fundamental strategical aim reformation education sn Ukraine principal place to occupy revival and development national system education how the most important group process training conscious citizen state, moulding cultured creative individuality, formation her corporal and ethical health, revival and relay culture and heart in alls variety domestic and worlds instance. Urgent problem present school am education coming citizen.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3624
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivashkovskyi___Teoretyko-metodolohichni zasady zdorovoho sposobu zhyttia.pdf143,92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.