Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3297
Title: Прогностичні моделі політичних інновацій в системах освіти розвинених країн
Other Titles: Prognostic Models of Political Innovations in Educational Systems of Developed Countries
Authors: Сбруєва, Аліна Анатоліївна
Sbruieva, Alina Anatoliivna
Keywords: система освіти
educational system
інновація
innovation
освітня політика
educational policy
прогностична модель
prognostic model
ОЕСР
OECD
розвинуті країни
developed countries
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво «МакДен»
Citation: Сбруєва А. А. Прогностичні моделі політичних інновацій в системах освіти розвинених країн [Текст] / А. А. Сбруєва // Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя: методологічні, змістові та методичні засади : монографія / за ред. проф. А. А. Сбруєвої. – Суми : Видавництво «МакДен», 2011. – С. 80–106.
Abstract: Схарактеризовано орієнтири інноваційного розвитку у сфері освітньої політики для держав – членів ОЕСР. Проаналізовано портфель моделей розвитку школи завтрашнього дня, розроблений фахівцями Організації Економічного співробітництва та розвитку в рамках програми «Schooling for Tomorrow». Розглянуті моделі політичних інновацій у сфері шкільництва об’єднано у три групи. У першій з них представлені варіанти еволюційного розвитку існуючої освітньої парадигми, тобто зроблена екстраполяція на майбутнє існуючого «status quo» у трьох можливих варіантах. У другій групі спрогнозований суттєвий якісний розвиток школи як соціального інституту, який набув нової динаміки та принципово нових ознак (визначений як «рескулізація» – відродження школи). Третя група моделей змальовує перспективу суттєвого занепаду формального шкільництва («дескулізація»).
The guidelines for innovative development in the field of educational policy of OECD member states are described. The portfolio of models of development of the school, developed by the specialists of the Organization for Economic Cooperation and Development within the framework of the program "Schooling for Tomorrow", was analyzed. The considered models of political innovations in the field of schooling are grouped into three groups. The first of them presents variants of evolutionary development of the existing educational paradigm, that is, an extrapolation to the future of the existing "status quo" is made in three possible variants. In the second group, the significant qualitative development of the school as a social institute, which has gained new dynamics and fundamentally new features (defined as "re-schooling" - the revival of the school), is projected. The third group of models outlines the prospect of a significant decline in formal schooling ("de-schooling").
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3297
ISBN: 978–966–2305–30–2
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моно2011.Глава_4_Сбруєва А.А..pdf970,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.