Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3295
Title: Компетентності менеджера інноваційної діяльності у соціально-педагогічній сфері
Other Titles: Competencies of the Manager of Innovative Activities in Social Sphere
Authors: Сбруєва, Аліна Анатоліївна
Sbruieva, Alina Anatoliivna
Keywords: інновація
innovation
інноваційна діяльність
innovation activity
зміни
change
компетентність
competence
менеджер
manager
соціальна сфера
social sphere
Issue Date: 2013
Publisher: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка
Citation: Сбруєва А. А. Компетентності менеджера інноваційної діяльності у соціально-педагогічній сфері [Текст] / А. А. Сбруєва // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / [за заг. ред.: А. А. Сбруєвої та О. М. Полякової]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 261–281.
Abstract: У дослідженні схарактеризовано групи компетентностей менеджера інноваційної діяльності. До таких компетентностей автором віднесено наступні групи: базові (ключові) компетентності та цифрова грамотність (digital-age literacy), які дозволять отримувати доступ до інформації в сучасних умовах розвитку суспільства знань та інтерпретувати її; академічні компетентності, пов’язані з предметними галузями, у яких здобув (або здобуває) спеціалізацію фахівець; технічні компетентності (hard skills); загальні компетентності (основоположні), які можуть бути використані в умовах розвитку інноваційного суспільства в будь-якій сфері діяльності; соціальні компетентності (soft skills); підприємницькі компетентності, що є необхідними для реалізації інноваційних ідей на практиці; творчі та конструктивні компетентності; компетентності у сфері організаційного розвитку. Зроблено висновок про міждисциплінарний характер компетентностей, якими повинен володіти менеджер інноваційної діяльності у соціальній сфері.
In the research the groups of competencies of the manager of innovative activities in social sphere are described. The author submits the following groups to such competencies: basic (key) competencies and digital literacy, academic competencies, general (fundamental) competencies, hard skills (technical skills); soft skills (social skills), entrepreneurial competencies, creative and constructive competencies, competencies in the field of organizational development. The conclusion is drawn about the interdisciplinary nature of competencіes that a manager of innovative activities in the social sphere must possess.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3295
ISSN: 978-966-698-169-4
Appears in Collections:Наукові видання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Моно_2013_Розділ 12_Сбруєва_А.А..pdf909,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.