Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3077
Title: Процеси системи управління якістю підготовки майбутніх учителів музики
Other Titles: The Processes of the Quality Management System in Training of Future Music Teachers
Authors: Скріпнікова, Л. В.
Skripnikova, L. V.
Keywords: система управління якістю
процес
класифікація процесів
структура процесів
процесний підхід
стандарт
вищий навчальний заклад
учитель музики
quality management system
process
classification of the processes
structure of the processes
process approach
standard
higher educational establishment
music teacher
Issue Date: 2013
Citation: Скріпнікова, Л. В. Процеси системи управління якістю підготовки майбутніх учителів музики [Текст] / Л. В. Скріпнікова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 355–361.
Abstract: У статті обґрунтовується актуальність розробки та впровадження у вищому навчальному закладі системи управління якістю на основі стандарту ISO 9000. Звертається увага на процеси системи управління якістю підготовки майбутніх учителів музики, їх визначення та описування. Підкреслюється, що в ефективній системі управління якістю підготовки майбутніх учителів музики процеси узгоджені, взаємопов’язані та націлені на кінцевий результат діяльності вищого навчального закладу – підготовку висококваліфікованого вчителя музики.
The article determines the relevance of the development and introduction of the quality management system based on the ISO 9000 standard in the higher educational establishment. A particular attention is given to the processes of quality management system in training of future music teachers, their determination and description. The author emphasizes that in order to provide an effective quality management system of training of future music teachers, the processes are to be consistent, interconnected and aimed at achievement of the final result of activity of higher educational establishment – training of a highly qualified music teacher.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3077
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Protsesy systemy upravlinnia yakistiu pidhotovky.pdf527,8 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.