Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/3069
Title: Рівень інформаційної культури студентів політехнічного коледжу
Other Titles: The Level of Information Culture of the Students of Polytechnic College
Authors: Степаненко, A. І.
Stepanenko, A. I.
Keywords: інформаційна культура
інформатизація освіти
інформаційні технології
information culture
informatization of education
information technologies
Issue Date: 2013
Citation: Степаненко, A. І. Рівень інформаційної культури студентів політехнічного коледжу [Текст] / A. І. Степаненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет імені А. С. Макаренка ; редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 4 (30). – С. 294–300.
Abstract: У статті розкрито основні складові інформаційної культури суспільства. Встановлено рівень сформованості інформаційної культури студентами політехнічного коледжу. Показано, що вирішальним чинником досягнення основних цілей реформування освіти є її інформатизація. Запропоновано визначення поняття «інформатизація освіти» й підходи до побудови ефективних систем інформатизації освіти. Встановлено та обґрунтовано застосування комп’ютерних технологій у навчальному процесі як засобу формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів.
The article offers the principal constituents of the information culture of the society. The formed level of the information culture of the students of the Polytechnic College is determined. It is shown that the determinative factor in achievement of the main aims of reforming the education is its informatization. The definition of «informatization of education» and approaches to construction of effective systems of informatization of education are given. The use of computer technology in the educational process of students of information culture of Рolytechnic Сolleges is identified and proposed in the article.
URI: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/3069
Appears in Collections:Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Riven informatsiinoi kultury studentiv.pdf618,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.